Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,603,317

 An Empirical Research On Factors Influencing Of Labor Disputes At Korean FDI In Vietnam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Trường Sơn; Nguyễn Phúc Nguyên; Kim Tae Kyu
Nơi đăng: Kỷ yếu COMB 2019; Số: Kỷ yếu Hội thảo COMB 2019;Từ->đến trang: 30-40;Năm: 2020
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn