Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,322,418

 Factors Affecting Household’s Intention to Save Power: The Case of Chau Thanh District – Vietnam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Truong Son; Doan Hong Le; Dong Luu Nghiem; Doan Quynh Giang
Nơi đăng: International Journal of Energy Economics and Policy; Số: 12(2), 299-308;Từ->đến trang: 299-307;Năm: 2022
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn