Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 91,945,915

 Khơi dậy và phát huy tinh thần kinh doanh - Một yếu tố quan trọng để hội nhập bền vững
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS.Nguyễn Trường Sơn
Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo khoa học toàn quốc “Hội nhập kinh tế và phát triển bền vững” - Bộ giáo dục Đào tạo - 2003; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 2003
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn