Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 91,893,515

 Nghiên cứu sự tác động của các yếu tố cấu thành giá trị thương hiệu đến yêu thích thương hiệu và dự định mua: Điều tra thực tế tại thị trường ô tô Việt Nam.
marriage affairs open i want an affair
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens<
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS Nguyễn Trường Sơn và ThS Trần Trung Vinh
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng,
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: 7;Từ->đến trang: từ tảng 129 đến trang 137;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons open free printable coupons
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
ABSTRACT
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn