Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 91,704,591

 "Thiết kế mô hình ứng dụng đánh giá năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp may vùng Kinh tế trọng điểm Trung Bộ"
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS Nguyễn Trường Sơn; ThS.NCS Võ Thị Quỳnh Nga
Nơi đăng: Tạp chí Kinh tế và Phát triển; Số: 198;Từ->đến trang: 60-70;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Dựa trên sự tổng hợp các mô hình lý thuyết đánh giá năng lực cạnh tranh, bài viết đưa ra các phân tích khái quát về các ưu điểm và thách thức khi áp dụng từng mô hình. Trên nền tảng khái niệm về năng lực cạnh tranh cho từng doanh nghiệp, những phân tích về những đặc điểm riêng có của lĩnh vực may mặc và khả năng kế thừa từ các mô hình lý thuyết, một mô hình đánh giá năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp may đã được phác thảo. Kết hợp điều tra ý kiến các chuyên gia được thực hiện trên vùng kinh tế trọng điểm Trung Bộ, bài viết đi sâu trình bày chi tiết việc triển khai mô hình đánh giá năng lực cạnh tranh thành các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp may trong vùng Kinh tế trọng điểm Trung Bộ.
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
ABSTRACT
Based on the synthesis of theoretical models assessing competitiveness, the article analyzes give an overview of the advantages and challenges of each model when applied. On the basis of the concept of competitiveness for each enterprise, the analysis of the specific characteristics of the textile sector and the ability to inherit from the theoretical model, a model of competitiveness assessment of garment enterprises have been outlined. Combining expert opinion survey was carried out on key economic region Central, presented in depth article detailing the development of the model assessment of the competitiveness indicator of competitiveness of garment enterprises in key economic region Central.
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn