Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 92,032,456

 
The effect of advertising on brand equity: Empirical evidence from the mobilephone market in central Viet Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS Nguyễn Trường Sơn
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
; Số: 12, năm 2014;Từ->đến trang: 90 đên 98;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài viết nhằm đánh giá ảnh hưởng của quảng cáo đến giá trị thương hiệu dựa trên hai khía cạnh: chi phí quảng cáo cảm nhận (PAS) và nhận thức của khách hàng với quảng cáo (PA). Dữ liệu mẫu được thu thập từ 295 khách hàng là chủ nhân các sản phẩm điện thoại di động (ĐTDĐ) tại thị trường miền Trung, Việt Nam. Kết quả mô hình cấu trúc tuyến tính chỉ ra: (1) chi phí quảng cáo cảm nhận có ảnh hưởng tích cực đến nhận biết thương hiệu, nhưng không tác động tích cực đến chất lượng cảm nhận và liên tưởng thương hiệu; (2) nhận thức của khách hàng với quảng cáo có ảnh hưởng thuận chiều đến nhận biết thương hiệu, chất lượng cảm nhận và liên tưởng thương hiệu; (3) nhận biết thương hiệu, chất lượng cảm nhận và liên tưởng thương hiệu đều có ảnh hưởng tích cực đến trung thành thương hiệu. Dựa vào kết quả nghiên cứu, tác giả gợi ý một số hàm ý chính sách cho các nhà kinh doanh ĐTDĐ tại thị trường này.
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
ABSTRACT
This paper evaluates the effect of advertising on brand equity. The effect of advertising on brand equity will be approached in terms of two perspectives: perceived advertising spending (PAS) and perception of advertising (PA). Samples were assembled from 295 customers who own mobilephones in the market in central Vietnam. Structural Equation Modeling (SEM) results indicate that: (1) perceived advertising spending has significant positive and direct effect on brand awareness, but it does not have direct significant influence on perceived quality and brand association; (2) perception of advertising has significant effects on brand awareness, perceived quality and brand association; (3) brand awareness, perceived quality and brand association have positive and direct effects on brand loyalty. Lastly, implications for entrepreneurs in the central Vietnamese mobile phone market are discussed.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn