Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 91,703,646

 Tăng cường tính minh bạch của môi trường kinh doanh cấp tỉnh nhằm hỗ trợ sự phát triển của doanh nghiệp kinh tế tư nhân (khảo sát tại các tỉnh miền Trung)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn*
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons open free printable coupons
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 4(77).2014;Từ->đến trang: 128;Năm: 2014
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Theo sự phân cấp hiện nay, chính quyền cấp tỉnh trực tiếp quản lý sự ra đời và phát triển của doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân. Mặc dù có nhiều cải thiện, tuy nhiên tính minh bạch vẫn, sự bất bình đẳng trong việc tiếp cận thông tin là điểm hạn chế lớn trong môi trường kinh doanh, gây tác động tiêu cực đến sự phát triển của các doanh nghiệp. Bài viết đã xây dựng các tiêu chí và các thang đo; sử dụng kết quả điều tra 530 doanh nghiệp tư nhân tại miền Trung để đo lường và đánh giá tính minh bạch của môi trường kinh doanh cấp tỉnh hiện nay; từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục tình trạng kém minh bạch của môi trường kinh doanh, tạo động lực cho sự phát triển các doanh nghiệp nói chung và đặc biệt là các doanh nghiệp kinh tế tư nhân nói riêng.
ABSTRACT
In Vietnam, the business environment, especially in the provincial business environment there is a strong and direct impact on the birth and development of the private sector. Although it has improved, however the business environment in Vietnam is still very much limited, in which transparency is considere to be the biggest limitation. This causes negative impacts on the development of private enterprises and socio-economic developments of the country. This article synthesizes theoretical bases, the notion, the evaluation criteria and building scale to assess the transparency of the business environment in general and the provincial business environment in particular. Based on the data obtained through the survey on a sample consisting of 530 private enterprises in the province in the central region, the article was aimed to evaluate the transparency of the business environment in provincial areas, then to propose solutions to overcoming the poor transparency of provincial business environment, creating a strong incentive for attracting investment and improving development of enterprises in general, and the private sector in particular.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn