Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 91,924,420

 Một số biện pháp kinh tế nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong điều kiện hội nhập hiện nay của Việt Nam .
viagra coupon canada drug pharmacy coupon free discount prescription card
Chủ nhiệm:  PGS.TS.Nguyễn Trường Sơn; Thành viên:  
Số: B2004-III-28 ; Năm hoàn thành: 2007; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Kinh tế
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn