Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 90,827,973

 Dự đoán tỷ trọng của biodiesel sản xuất từ dầu ăn phế thải
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân*
Nơi đăng: Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ; Số: Vol. 17, No. 6, 2019;Từ->đến trang: 26;Năm: 2019
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo này tập trung vào các mô hình dự đoán tỷ trọng của nhiên liệu biodiesel; đồng thời kiểm tra tính chính xác của phương pháp HCC dựa trên phương trình Rackett được biến đổi bởi Spencer và Danner để ước tính tỷ trọng của biodiesel được sản xuất từ dầu ăn phế thải (WCO) trong phạm vi nhiệt độ tương đối rộng dựa trên thành phần metyl este của axit béo của loại nhiên liệu này. Các kết quả tính toán được so sánh với các giá trị thực nghiệm đo tỷ trọng của biodiesel nhằm xác nhận tính phù hợp của phương pháp lựa chọn. Các kết quả phân tích thu được cho thấy rằng phương pháp HCC này không mang lại độ chính xác cao trong mọi trường hợp, mặc dù việc sử dụng nó rất đơn giản. Cụ thể trong trường hợp của biodiesel được sản xuất từ dầu ăn phế thải, phương pháp này không đủ chính xác để dự đoán tỷ trọng của nó khi sai số giữa thực nghiệm và tính toán tương đối cao.
ABSTRACT
This paper focuses on the biodiesel density predictive models and examines the accuracy of the HCC methodology which bases on Rackett equation modified by Spencer and Danner to estimate the density of waste cooking oil (WCO) biodiesel in a wide range of temperature based on its fatty acid methyl ester components. The calculated results are compared with experimental measurements for the density aiming to validate the chosen method. The analysis results obtained show that this method does not, in all cases, yield high accuracy even though its use is simple. Particularly, in case of the biodiesel derived from waste cooking oil (WCO), this method is not accurate enough to predict its density with the deviations between experimental data and calculated density getting relatively high, around 3.4%
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn