Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,185,790

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Tổng hợp và đánh giá các chỉ tiêu chất lượng của biodiesel sản xuất từ mỡ cá phế thải. Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 18, No. 5.1, 2020. Trang: 96. Năm 2020. (Jun 24 2020 10:39AM)
[2]Bài báo: Dự đoán tỷ trọng của biodiesel sản xuất từ dầu ăn phế thải. Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 17, No. 6, 2019. Trang: 26. Năm 2019. (Aug 13 2019 3:35PM)
[3]Bài báo: Biodiesel production from rubber seed oil. Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 6(115).2017. Trang: 50. Năm 2017. (Jul 21 2017 4:42PM)
[4]Bài báo: Loại bỏ H2S trong biogas bằng hỗn hợp khoáng bentonite và zeolite thải của nhà máy lọc dầu Dung Quất. Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Xuân. Kỷ yếu Hội thảo Hóa học toàn quốc. Số: ISBN 13: 978-604-82-2242-0. Trang: 56-62. Năm 2017. (Dec 8 2017 8:54AM)
[5]Bài báo: A REVIEW OF MICROALGAE HARVESTING TECHNOLOGY FOR BIOFUEL PRODUCTION. Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân. Tạp chí KHCN ĐHĐN. Số: 6(79).2014. Trang: 50-55. Năm 2014. (Jun 27 2014 10:47AM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu khả năng sản xuất biogas trong môi trường nước biển. Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân*; TS. Trương Lê Bích Trâm. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: Số 5(78).2014. Trang: 118. Năm 2014.
(Sep 19 2014 9:38AM)
[7]Bài báo: Nghiên cứu khả năng sinh khí Biogas từ nước thải chế biến tinh bột sắn bằng phương pháp lên men kỵ khí. Tác giả: ThS. Phạm Đình Long; TS. Trần Văn Quang;Trương Lê Bích Trâm; ThS. Nguyễn Văn Đông ; TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân ;
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 3(76).2014. Trang: 41. Năm 2014. (Jun 18 2014 3:26PM)
[8]Bài báo: Khả năng xử lý nước thải từ hầm biogas của vi tảo Chlorella vulgaris trong định hướng sản xuất nhiên liệu sinh học. Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Xuân, Đặng Kim Hoàng, Võ Thị Thương. Tạp chí KHCN ĐHĐN. Số: 3(76).2014. Trang: 83-86. Năm 2014. (Jun 27 2014 10:39AM)
[9]Bài báo: Nghiên cứu phối trộn một số phụ gia oxygenate vào xăng không chì. Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Xuân, Nguyễn Đình Thống, Trần Văn Hải. Tạp chí Công thương, ISSN 0866 – 7756. Số: 13. Trang: 43 - 47. Năm 2013. (Jun 20 2013 2:08PM)
[10]Bài báo: Tác dụng của việc phối trộn phụ gia Antiknock 819 vào xăng không chì nhằm cải thiện khả năng chống kích nổ của xăng. Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Xuân, Nguyễn Đình Thống, Trần Văn Hải. Tạp chí KHCN - ĐHĐN. Số: 5(66). Trang: 111 - 117. Năm 2013. (Jun 20 2013 2:13PM)
[11]Bài báo: Study of chlorella vulgaris microalgae cultivation for biodiesel production. Tác giả: Nguyen Thi Thanh Xuan, Dang Kim Hoang, Nguyen Minh Tuan, Le Thi Bich Yen, Nguyen Hoang Minh
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. The 2012 United Kingdom – Viet Nam Clean Energy Conference and Exhibition, UD journal Science and Technology. Số: 8(57). Trang: 194-200. Năm 2012. (Jun 20 2013 2:24PM)
[12]Bài báo: Effect of CO2 utilization on the growth of chlorella vulgaris for food technology, Journal of Science and Technology. Tác giả: Nguyen Hoang Minh, Nguyen Thi Thanh Xuan, Dang Kim Hoang, Nguyen Dinh Phu. UD journal Science and Technology
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 12(61). Trang: 86-92. Năm 2012.
(Jun 20 2013 2:17PM)
[13]Bài báo: Technology for biogas application in production and living in rural area. Tác giả: Bui Van Ga, Tran Thanh Hai Tung, Nguyen Thi Thanh Xuan. The 2012 United Kingdom – Viet Nam Clean Energy Conference and Exhibition, UD journal Science and Technology
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 8(57). Trang: 23-33. Năm 2012.
(Jun 20 2013 2:21PM)
[14]Bài báo: Công nghệ ứng dụng biogas trong đời sống và sản xuất ở nông thôn. Tác giả: Bùi Văn Ga, Nguyễn Đình Lâm, Nguyễn Thị Thanh Xuân, Hồ Tấn Quyền,
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Hội nghị cơ học thủy khí toàn quốc, Nha Trang tháng 7/2012
marriage affairs open i want an affair
. Số: 7(2012). Trang: 400-412. Năm 2012.
(Jun 20 2013 2:30PM)
[15]Bài báo: Nghiên cứu nuôi trồng vi tảo Chlorella vulgaris làm nguyên liệu sản xuất biodiesel. Tác giả: Nguyễn Minh Tuấn, Lê Thị Bích Yến, Lê Phước Hải, Nguyễn Thị Thanh Xuân, Đặng Kim Hoàng, Nguyễn Hoàng Minh, Nguyễn Ngọc Tuân,. Tạp chí KHCN - Bộ Công thương
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 10 (6). Trang: 37 - 42. Năm 2012.
(Jun 20 2013 2:33PM)
[16]Bài báo: Nghiên cứu khả năng sản xuất greendiesel từ biomass và những thách thức trong việc thương mại hóa quy trình sản xuất greendiesel từ vi tảo. Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Xuân, Nguyễn Công Bảo,
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí KHCN - ĐHĐN
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 1(50). Trang: 123-129. Năm 2012.
(Jun 20 2013 2:39PM)
[17]Bài báo: Utilization of Poor Biogas in Biogas -Diesel Dual Fuel Engine. Tác giả: Ga Bui Van, Nam Tran Van, Xuan Nguyen Thi Thanh, Dong Nguyen Van, Thong Nguyen Minh. Da Nang International Forum on Green Technology and Management-IFGTM 2011
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 1. Trang: 41-50. Năm 2011.
(Feb 20 2012 12:27PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Free-volume theory coupled with modified group-contribution PC-SAFT for predicting the viscosities. II. Alcohols and their mixtures. Authors: DongNguyenHuynh, My T.Luu, Xuan T.T.Nguyen, Chau T.Q.Mai, Siem T.K.Tran. Fluid Phase Equilibria. No: 502. Pages: 11083-98. Year 2019. (Sep 9 2019 9:38AM)
[2]Article: Predicting the phase equilibria of esters/alcohols mixtures and biodiesel density from its fatty acid composition using the modified group-contribution PC-SAFT. Authors: Thi Thanh Xuan Nguyen, Dong NguyenHuynh. Fluid Phase Equilibria. No: 472. Pages: 128-146. Year 2018. (Jun 19 2018 4:31PM)
[3]Article: Density Measurements of Waste Cooking Oil Biodiesel and Diesel Blends Over Extended Pressure and Temperature Ranges. Authors: Thanh Xuan NguyenThi , Jean-Patrick Bazile and David Bessières. Energies 11 (2018), 11, 1212;. No: 11. Pages: 1212. Year 2018. (Jun 19 2018 4:33PM)
[4]Article: Thermophysical behavior of three algal biodiesels over wide ranges of pressure and temperature. Authors: D. Bessières, J.-P. Bazile, X. Nguyen Thi Thanh, F. García-Cuadra, F.G. Acien . Fuel, Elsevier, ISSN 0016-2361. No: 233. Pages: 497-503. Year 2018. (Jan 11 2019 4:53AM)
[5]Article: Application of the modified group-contribution PC-SAFT to nitrile and their mixtures. Authors: Dong NguyenHuynh, Thi Thanh Xuan Nguyen. Fluid Phase Equilibria. No: 450. Pages: 112-125. Year 2017. (Dec 8 2017 8:58AM)
[6]Article: Prediction of vapor-liquid and liquid-liquid equilibria at high pressures of 2-
alkoxyethanol mixtures using PC-SAFT EoS.
Authors: Dong NguyenHuynh, Thi Thuy Nguyen, Thi Thanh Xuan Nguyen. Fluid Phase Equilibria. No: Volume 434. Pages: 7-20. Year 2017.
(Jul 5 2017 3:01PM)
[7]Presentations: Studies of Biodiesel Production from Rubber Seed Oil and Testing of Performance Characteristics in a Diesel Engine. Authors: nguyen thi thanh xuan, duong viet dung. 5th World Conference on Applied Sciences, Engineering & Technology 02-04 June 2016, HCMUT, Vietnam. Pages: 313-319. Year 2016. (Jul 21 2016 5:17PM)
[8]Presentations: Harvesting Biomass And Extracting Lipids From Microalgae Chlorella vulgaris cultivated in Seafood Processing Wastewater For Wastewater Treatment And Biofuels Production. Authors: Nguyen Thi Thanh Xuan, Dang Kim Hoang
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. The 2nd International Conference on Green Technology and Sustainable Development 2014 GTSD'14. Pages: 13-20. Year 2015. (Jun 4 2015 9:29AM)
[9]Presentations: Removal of Hydrogen Sulfide (H2S) from Biogas by Adsorption Method. Authors: Bui Van Ga, Nguyen Thi Thanh Xuan
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. The second international AMASING workshop in Da Nang. Pages: 34. Year 2013. (Nov 12 2013 1:35PM)
[10]Presentations: Effect of CO2 utilization on the growth of chlorella vulgaris for food technology. Authors: Nguyen Hoang Minh, Nguyen Thi Thanh Xuan, Dang Kim Hoang, Nguyen Dinh Phu. The 2012 International Conference on BioSciences and BioElestronics, 06 -07 December, 2012, Danang, Viet Nam. Pages: 79-82. Year 2012. (Nov 12 2013 1:32PM)
[11]Presentations: Utilization of biogas engines in rural area: A contribution to climate change mitigation. Authors: Bui Van Ga, Tran Van Nam, Nguyen Thi Thanh Xuan. Colloque International RUNSUD 2010, Universite Nice-Sophia Antipolis, France, 23-25 Mars 2010
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Pages: 19-31. Year 2010.
(Feb 20 2012 12:22PM)
[12]Article: Modelling particle formation: A helpful tool to interpret measurement results. Authors: T.X. Nguyen Thi, A Jaecker-Voirol, X. Montagne, P. Mirabel
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. 2nd Conference Environment & Transport including 15th Conference Transport and Air Pollution,Reims, France,
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Year 2006.
(Jan 17 2011 2:37PM)
[13]Article: Application of group contribution SAFT equation of state(GC-SAFT) to model phase behaviour of light and heavy esters. Authors: Thanh Xuan Nguyen Thi, Sofiane Tamouza, Pascal Tobaly,Jean-Philippe Passarello,Jean-Charles de Hemptinne. Fluid Phase Equilibria. No: 238 (2005). Pages: 254–261. Year 2005. (Jan 17 2011 2:33PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn