Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 105,139,029

[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác thiết kế, mô phỏng và tối ưu quá trình sản xuất nhiên liệu biodiesel. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Thanh Xuân. Thành viên: Nguyễn Huỳnh Đông, Nguyễn Thanh Bình. Mã số: B2017 –ĐN 02 – 37. Năm: 2019. (Sep 9 2019 9:40AM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ và thiết kế hệ thống thu hoạch sinh khối vi tảo Chlorella vulgaris ứng dụng trong sản xuất nhiên liệu sinh học. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Thanh Xuân. Thành viên: Đặng Kim HoàngPhạm Duy VũNguyễn Thanh Bình. Mã số: DD2014-02-111. Năm: 2015. (Jun 4 2015 9:24AM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu tối ưu điều kiện nuôi trồng vi tảo Chlorella vulgaris làm nguyên liệu sản xuất biodiesel. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Thanh Xuân. Thành viên: Đặng Kim Hoàng, Nguyễn Hoàng Minh, Nguyễn Ngọc Tuân. Mã số: Đ2012 – 02 – 46. Năm: 2012. (Jun 20 2013 2:46PM)
[4] Đề tài cấp Nhà nước: Nghiên cứu công nghệ sử dụng Biogas dùng để phát điện, kéo máy công tác và vận chuyển cơ giới. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Mã số: ĐTĐL2010G/35. Năm: 2012. (Jun 20 2013 2:49PM)
[5] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu tác động của sự ấm dần lên toàn cầu đến môi trường thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Thanh Xuân. Thành viên: GS. Bùi Văn Ga, Th.S Trương Lê Bích Trâm, Th.S Lê Minh Tiến, KS Phạm Đình Long. Mã số: B2010-DDN-26. Năm: 2011. (Mar 31 2011 3:28PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn