Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 93,291,159

 Tổng hợp và đánh giá các chỉ tiêu chất lượng của biodiesel sản xuất từ mỡ cá phế thải
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân*
Nơi đăng: Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ; Số: Vol. 18, No. 5.1, 2020;Từ->đến trang: 96;Năm: 2020
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo nghiên cứu tổng hợp và đánh giá các chỉ tiêu kỹ thuật của biodiesel từ nguồn nguyên liệu mỡ cá thải, thu hồi từ quá trình sản xuất cá phile. Kết quả cho thấy biodiesel tổng hợp từ nguồn nguyên liệu này hoàn toàn thỏa mãn các chỉ tiêu kỹ thuật của biodiesel B100 theo QCVN. Một số tiêu chuẩn của loại nhiên liệu này, đặc biệt là trị số cetane rất cao cho thấy tiềm năng sử dụng loại nhiên liệu này trong việc phối trộn với diesel truyền thống. Phân tích thành phần FAME cho thấy thành phần chủ yếu của biodiesel này là C16:0 và C18:1, là hai cấu tử không chỉ cải thiện được tính năng cháy mà còn tăng độ ổn định ôxy hóa và điềm chảy của nhiên liệu. Kết quả nghiên cứu cũng tìm ra quy trình tổng hợp biodiesel đơn giản dựa trên phản ứng chuyển ester hóa một giai đoạn với tác nhân là Methanol sử dụng xúc tác kiềm KOH. Hiệu quả thu hồi biodiesel đạt 87% mặc dù trị số acid của nguyên liệu mỡ cá thải tương đối cao, xấp xỉ 4mg KOH/g nguyên liệu.
ABSTRACT
This paper presents research on synthesis and specifications evaluation of biodiesel from waste fish fat, recovered from the production processing of catfish. This is an abundant source of raw materials in the southern of Vietnam. The results show that the biodiesel synthesized from this material completely satisfies the technical specifications of biodiesel according to Vietnam standards QCVN1. Some standards of this fuel, especially the very high cetane values, show the potential of using this fuel in mixing with traditional diesel. Analysis of FAME component of this fuel also shows that the main components of biodiesel from waste fish fat are C16:0 and C18:1, which are very good components for diesel fuel, not only it does improve the combustion efficiency, but also the fuel's oxidation stability and pour point are improved. The results have also found a simple biodiesel synthesis process based on a one-stage transesterification reaction with a methanol reaction agent using an alkaline KOH as catalyst. The efficiency of biodiesel recovery is 87% although the acid value is relatively high, 4mgKOH/g oil.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn