Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 93,290,910

 Modelling of phase behavior of ammonia and its mixtures using the mg-SAFT
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Dong NguyenHuynh*, Chau T.Q. Mai, Siem T.K. Tran, Xuan T.T. Nguyen, Olivier Baudouin
Nơi đăng: SCI, Fluid Phase Equilibria, ISSN 0378-3812; Số: Volume 523, 15 November 2020, 112689;Từ->đến trang: 1-17;Năm: 2020
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
[ 27_fpe2020.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn