Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 93,290,087

 Application of group contribution SAFT equation of state(GC-SAFT) to model phase behaviour of light and heavy esters
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Thanh Xuan Nguyen Thi, Sofiane Tamouza, Pascal Tobaly,Jean-Philippe Passarello,Jean-Charles de Hemptinne
Nơi đăng: Fluid Phase Equilibria; Số: 238 (2005);Từ->đến trang: 254–261;Năm: 2005
Lĩnh vực: Khác; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT

cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn