Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 93,291,151

 Nghiên cứu phối trộn một số phụ gia oxygenate vào xăng không chì
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Thanh Xuân, Nguyễn Đình Thống, Trần Văn Hải
Nơi đăng: Tạp chí Công thương, ISSN 0866 – 7756
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
; Số: 13;Từ->đến trang: 43 - 47;Năm: 2013
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài bào này trình bày kết quả nghiên cứu việc phối trộn methanol, ethanol, butanol và acetone vào xăng không chì và so sánh ảnh hưởng của các loại phụ gia nói trên đến chất lượng xăng. Theo đó việc phối trộn các loại phụ gia trên đều làm tăng trị số octane (RON), nhưng đồng thời cũng ảnh hưởng đến một số tính chất khác của xăng như áp suất hơi, đường cong chưng cất, hàm lượng oxy. Tiêu chuẩn để thử nghiệm xăng là TCVN 6776:2005. Việc phối trộn bị khống chế bởi hàm lượng oxy ≤ 2.7 % khối lượng theo TCVN 6776:2005, theo đó phối trộn đến 4% cho methanol, ethanol đến 6%, acetone đến 7%,và butanol đến 9% để hàm lượng oxy vẫn thỏa mãn TCVN 6776:2005. Đồng thời bài báo cũng làm rõ ảnh hưởng của các phụ gia đến một số tính chất quan trọng khác của xăng như áp suất hơi bão hòa, đường cong chưng cất,...
ABSTRACT
This paper deals with the research results of mixing methanol, ethanol, butanol and acetone to gasoline; and compares effects of the additives on gasoline quality. According to this result, the mixing of the additives increases the octane number (RON), and affects the others properties of gasoline such as vapor pressure, distillation curve, oxygen content,... The gasoline testing standard used in this research is Vietnamese Standard TCVN 6776:2005. The mixing is limited by the weight percentage of oxygen containing in gasoline. This value must be less than 2.7% according to the TCVN 6776:2005 standard. Therefore, the content of methanol, ethanol, acetone, buthanol blends in gasoline is 4%, 6%, 7%, 9% respectively..
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn