Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 93,290,485

 Technology for biogas application in production and living in rural area
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bui Van Ga, Tran Thanh Hai Tung, Nguyen Thi Thanh Xuan
Nơi đăng: The 2012 United Kingdom – Viet Nam Clean Energy Conference and Exhibition, UD journal Science and Technology
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: 8(57);Từ->đến trang: 23-33;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn