Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 93,292,448

 Effect of CO2 utilization on the growth of chlorella vulgaris for food technology The 2012 International Conference on BioSciences and BioElestronics, 06 -07 December, 2012, Danang, Viet Nam
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Hoang Minh, Nguyen Thi Thanh Xuan, Dang Kim Hoang, Nguyen Dinh Phu
Nơi đăng: The 2012 International Conference on BioSciences and BioElestronics, 06 -07 December, 2012, Danang, Viet Nam; Số: 06 -07 December;Từ->đến trang: 79-82;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
marriage affairs open i want an affair
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
ABSTRACT
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn