Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 93,290,756

 Nghiên cứu khả năng sinh khí Biogas từ nước thải chế biến tinh bột sắn bằng phương pháp lên men kỵ khí
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Phạm Đình Long; TS. Trần Văn Quang;Trương Lê Bích Trâm; ThS. Nguyễn Văn Đông ; TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân ;
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 3(76).2014;Từ->đến trang: 41;Năm: 2014
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Để giải quyết bài toán về năng lượng và môi trường thì các nhà máy chế biến tinh bột sắn đã tiến hành thu hồi khí sinh học (khí biogas) từ hệ thống xử lý nước thải để phục vụ phát điện hoặc đốt lò tải nhiệt sấy tinh bột sắn, Tuy nhiên các nhà máy chưa xác định được lưu lượng và thành phần biogas sinh ra nên việc tận thu biogas phục vụ sản xuất gặp nhiều khó khăn. Bài báo này trình bày khả năng thu hồi khí biogas từ nước thải chế biến tinh bột sắn bằng phương pháp lên men kỵ khí, nhằm mục đích giúp các nhà máy chế biến tinh bột sắn xác định lượng biogas có thể thu hồi từ quá trình xử lý kỵ khí nước thải tinh bột sắn, qua đó giúp nhà máy tiết kiệm một phần năng lượng, giảm ô nhiễm môi trường đồng thời giảm phát thải khí nhà kính (GHG).
ABSTRACT
To solve the problem of the environment and energy, cassava starch processing plants has recovered biogas from wastewater treatment system to serve a generator or thermal load furnace. However, these plants have not determined the flow and composittion of biogas produced, so the recovery of biogas for production is facing many difficulties. This article presents the recoverability of biogas from cassava starch wastewater by anaerobic fermentation method, which aims helping cassava starch processing plants determine the amount of biogas recovered from anaerobic cassava starch wastewater treament. Thereby helping to save energy manufacturing simultaneously and reduce environmental polltution and greenhouse gas (GHG) emissions.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn