Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 93,291,244

 Khả năng xử lý nước thải từ hầm biogas của vi tảo Chlorella vulgaris trong định hướng sản xuất nhiên liệu sinh học
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Thanh Xuân, Đặng Kim Hoàng, Võ Thị Thương
Nơi đăng: Tạp chí KHCN ĐHĐN; Số: 3(76).2014;Từ->đến trang: 83-86;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo nghiên cứu nuôi trồng vi tảo Chlorelle Vulgaris trong môi trường nước thải từ hầm ủ biogas của các trang trại chăn nuôi nhằm đánh giá khả năng xử lý nước thải của chủng vi tảo này trong định hướng sản xuất nhiên liệu sinh học. Nhóm nghiên cứu đã tối ưu hóa các điều kiện nuôi trồng bao gồm: tốc độ sục khí CO2, cường độ chiếu sáng,…Kết quả phân tích thành phần nước thải trước và sau khi nuôi trồng vi tảo cho thấy hàm lượng Nito tổng và Photpho tổng trong nước thải giảm đáng kể, cụ thể là 80,9% đối với N và 58,7% đối với P. Việc nuôi trồng vi tảo được thực hiện trong hệ thống dàn ống thẳng đứng dung tích 50 lít. Mô hình này phù hợp với mọi quy mô nuôi trồng, có thể tận dụng nguồn nước thải từ hầm biogas cũng như nguồn CO2 từ việc sử dụng khí biogas để sản xuất vi tảo. Sinh khối tảo thu hồi có nhiệt trị cháy tương đối cao và có thành phần lipid hoàn toàn phù hợp cho định hướng sản xuất nhiên liệu sinh học
ABSTRACT
This paper investigated Chlorelle vulgaris microalgae cultivation in wastewater milieu from anaerobic digester effluent at livestock farms in order to assess the ability of algae strains in wastewater treatment coupling with biofuels production. We have optimized culture conditions including aeration rate of CO2, light intensity, which are the factors affecting the growth of microalgae. The analytical results of wastewater composition before and after cultivating microalgae showed total nitrogen (N) and total phosphorus (P) contents in the effluent decreased significantly, concretely 80.9% and 58.7 % for N and P respectively. We used a vertical cylinder of 50-liter bioreactor system. This model is suitable for all farming scale, making use of wastewater from biogas digester and CO2 from the use of biogas to produce microalgae. Algae biomass has the relatively high calorific value and its lipid composition is perfectly suitable for the biofuel production in the future
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn