Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 93,293,014

 Nghiên cứu khả năng sản xuất biogas trong môi trường nước biển
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân*; TS. Trương Lê Bích Trâm
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Số: Số 5(78).2014;Từ->đến trang: 118;Năm: 2014
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Biogas là nguồn năng lượng tái tạo được sản xuất thông qua quá trình phân hủy kỵ khí các hợp chất hữu cơ, đặc biệt là nguồn chất thải gia súc, gia cầm, rác thải,.. Việc sản xuất và ứng dụng biogas đã và đang rất được quan tâm nghiên cứu và phát triển. Nghiên cứu này tập trung xem xét khả năng sản xuất và sử dụng nguồn năng lượng này trong môi trường nước biển pha loãng trong đinh hướng phát triển những ứng dụng của biogas trên các vùng biển đảo Việt Nam. Kết quả nghiên cứu này đã khẳng định dù tỷ lệ pha loãng đạt đến 60% nước biển tương ứng độ mặn của môi trường đạt 20g/l NaCl thì vẫn có khả năng sản xuất biogas từ chất thải lợn với lưu lượng và chất lượng biogas hoàn toàn tương đồng với môi trường không có nước biển. Từ đó hoàn toàn có thể phát triển mọi ứng dụng của biogas trong vùng biển đảo Việt Nam, nơi bắt buộc phải sử dụng một phần nước biển như môi trường pha loãng để sản xuất biogas từ nguồn chất thải gia súc, gia cầmmarriage affairs open i want an affairwalgreens prints coupons rx coupons printable free printable couponsabortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
ABSTRACT
Biogas is a renewable energy source produced through anaerobic digestion of organic compounds, particularly the livestock waste or poultry waste,... The production and application of biogas have been receiving much more attention in research and development. This paper focuses on the ability to produce and use this source of energy in the thalassic environment. The overall goal of the study is to match with the development orientation of biogas applications on the island regions of Vietnam. The results confirmed that whether dilution ratio reached 60% of seawater, corresponding with the salinity of the environment 20g/l NaCl, it is still capable of producing biogas from pig waste and this biogas produced in seawater environment is quite similar to the one produced in normal diluted environment (without seawater) in their flow and quality. Therefore, it is possible to develop all applications of biogas in Vietnam island regions, where we need to use part of seawater like diluted environment to produce biogas from animal waste or poultry waste.marriage affairs open i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn