Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Vai trò của kinh tế Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, Tạp chí Khoa học xã hội, Viện Khoa học xã hội vùng Đông Nam Bộ, số 11 (75), 2004, tr. 66 - 72.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Hoàn
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học xã hội Vùng Đông Nam Bộ.; Số: 11 (75);Từ->đến trang: 66 - 72;Năm: 2004
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn