Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Nguyễn Văn Hoàn, Giảng viên giỏi cấp Đại học Đà Nẵng, Giấy chứng nhận số 136-QĐKT của Giám đốc Đại học Đà Nẵng, 2006.. Số: 136-QĐKT. Năm: 2006.
[2] Chiến sĩ Thi đua cấp cơ sở Đại học Đà Nẵng. Năm: 2011.
[3] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Đại học Đà Nẵng. Năm: 2012.
[4] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Đại học Đà Nẵng. Năm: 2013.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn