Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,627,798

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Con người nho sĩ Đỗ Thúc Tịnh. Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn. Thông tin Khoa học Lịch sử. Số: 62. Trang: 55 - 60. Năm 2021. (Jun 10 2021 1:06PM)
[2]Bài báo: Biến cố miền Trung năm 1966 - Những tác động chính trị. Tác giả: Lê Tùng Lâm - Nguyễn Văn Hoàn
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Nghiên cứu Lịch sử xứ Quảng. Số: 7 (1-2016). Trang: 107 - 115. Năm 2016. (Feb 1 2016 2:08PM)
[3]Bài báo: Tìm hiểu quan hệ giữa Ngô Thì Nhậm và nhà Tây Sơn (1788 - 1792). Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Nghiên cứu Lịch sử xứ Quảng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 7 (1-2016). Trang: 61 - 73. Năm 2016.
(Feb 1 2016 2:05PM)
[4]Bài báo: Những hệ luận tư tưởng ngoại giao Ngô Thì Nhậm trong quan hệ giữa vương triều Tây Sơn và nhà Thanh (1789 - 1800). Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn. Nghiên cứu Lịch sử xứ Quảng. Số: 8 (10.2016). Trang: 97 - 106. Năm 2016. (Nov 22 2016 10:11AM)
[5]Bài báo: Tìm hiểu quan hệ giữa Ngô Thì Nhậm và nhà Tây Sơn giai đoạn 1788 - 1892. Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn. Tạp chí Huế Xưa & Nay. Số: 136 (8.2016). Trang: 25 - 38. Năm 2016. (Nov 22 2016 10:15AM)
[6]Bài báo: Những đóng góp của Ngô Thì Nhậm trong quan hệ bang giao giữa triều Tây Sơn và nhà Thanh (1789-1800). Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn. Thông tin Khoa học Lịch sử. Số: 41 (1-2016). Trang: 31 - 34. Năm 2016. (Jan 6 2016 3:18PM)
[7]Bài báo: Đảng bộ Huyện Hòa Vang lãnh đạo đấu tranh chống âm mưu "bình định, lấn chiếm, giành dân" của Mỹ - ngụy sau Hiệp định Paris (1973-1974). Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn. Kỷ yếu Hội thảo "Đảng bộ huyện Hòa Vang - 70 năm hình thành & phát triển" - Huyện ủy Hòa Vang & Hội Khoa học Lịch sử thành phố Đà Nẵng. Số: 0. Trang: 44 - 64. Năm 2015. (Nov 11 2015 8:03AM)
[8]Bài báo: Tìm hiểu vai trò của Phật giáo đối với xã hội Quảng Nam thế kỷ XVII. Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn. Nghiên cứu Lịch sử xứ Quảng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: 6. Trang: 76 - 87. Năm 2015.
(Sep 1 2015 1:42PM)
[9]Bài báo: Vai trò của Phật giáo đối với xã hội Quảng Nam thế kỷ XVII. Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn. Tạp chí Huế Xưa & Nay, Hội Khoa học Lịch sử Thừa Thiên Huế. Số: 131 (9-10/2015). Trang: 88 - 99. Năm 2015. (Dec 2 2015 3:35PM)
[10]Bài báo: Quan điểm của Mỹ đối với Việt Nam trước và sau trận Điện Biên Phủ (1954). Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn, Lê Tùng Lâm. Hội thảo khoa học 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Khoa KHXH, Đại học Sài Gòn. Số: 1. Trang: 55 - 62. Năm 2014. (May 20 2014 9:17AM)
[11]Bài báo: Ngô Thì Nhậm trong thời đại của ông. Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn-Lê Văn Dũng. Thông tin Khoa học Lịch sử. Số: 30. Trang: 31 - 33. Năm 2013. (Oct 9 2012 10:14AM)
[12]Bài báo: Triết lý kinh doanh của 4 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu nửa đầu thế kỷ XX. Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn-Lê Quang Chắn. Thông tin Khoa học Lịch sử. Số: 29. Trang: 28 - 32. Năm 2013. (Nov 11 2015 8:10AM)
[13]Bài báo: Vài nét về sinh hoạt tín ngưỡng của Bang hội người Hoa Hải Nam ở thành phố Đà Nẵng
.
Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn
. Tạp chí Huế Xưa & Nay, Hội Khoa học Lịch sử Thừa Thiên - Huế. Số: 115. Trang: 28 - 46. Năm 2013.
(Nov 21 2012 12:02PM)
[14]Bài báo: Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đáp ứng yêu cầu của nền dân chủ ở nước ta hiện nay. Tác giả: Phạm Huy Thành-Nguyễn Văn Hoàn. Kỷ yếu Hội thảo "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam". Số: 1. Trang: 175-181. Năm 2013. (Jun 22 2015 9:14AM)
[15]Bài báo: Mô hình phát triển kinh tế của Hàn Quốc và một số gợi ý cho mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Tác giả: Phạm Huy Thành-Nguyễn Văn Hoàn. Kỷ yếu Hội thảo "Mô hình tăng trưởng kinh tế trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế". Số: 1. Trang: 232-240. Năm 2013. (Jun 22 2015 9:21AM)
[16]Bài báo: Mối quan hệ giữa cách mạng Việt Nam và Hoa Kỳ trong lĩnh vực thông tin giai đoạn 1940 - 1945. Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn-Lê Văn Dũng
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Thông tin Khoa học Lịch sử. Số: 29. Trang: 42 - 47. Năm 2013. (Nov 11 2015 8:25AM)
[17]Bài báo: Tìm hiểu mối quan hệ chính trị giữa cách mạng Việt Nam và Hoa Kỳ giai đoạn 1940-1945. Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn-Lê Văn Dũng. Thông tin Khoa học Lịch sử. Số: 27. Trang: 50-60. Năm 2012. (Aug 28 2012 10:16AM)
[18]Bài báo: Tìm hiểu tín ngưỡng của người Việt gốc Hoa (Hải Nam) ở Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Nghiên cứu Lịch sử xứ Quảng
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Số: 2 (6 - 12). Trang: 61 - 66. Năm 2012.
(Jan 16 2016 5:04PM)
[19]Bài báo: Tìm hiểu mối quan hệ giữa cách mạng Việt Nam và Hoa Kỳ trong lĩnh vực quân sự giai đoạn 1940 - 1945. Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn-Lê Văn Dũng. Thông tin Khoa học Lịch sử. Số: 28. Trang: 22 - 25. Năm 2012. (Nov 21 2012 12:04PM)
[20]Bài báo: Quan hệ chính trị giữa cách mạng Việt Nam và Hoa Kỳ giai đoạn 1940-1945. Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn-Lê Văn Dũng. Tạp chí châu Mỹ ngày nay. Số: 11/2012. Trang: 12-20. Năm 2012. (Mar 6 2013 9:24AM)
[21]Bài báo: Thời đại hoàng kim của thương nhân Ryukyu thế kỷ XV - XVII. Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn-Lê Văn Dũng. Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á. Số: 4 (134). Trang: 26 - 31. Năm 2012. (Nov 18 2011 8:49AM)
[22]Bài báo: Phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc Tây Nguyên trong quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn-Lê Văn Dũng. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Số: 1. Trang: 350-360. Năm 2012. (Jun 28 2012 10:07AM)
[23]Bài báo: Tìm hiểu quan hệ chính trị giữa cách mạng Việt Nam và Hoa Kỳ giai đoạn 1940 - 1945. Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn-Lê Văn Dũng. Tạp chí Huế Xưa & Nay, Hội Khoa học Lịch sử Thừa Thiên Huế. Số: 112-113 (7-10/2012). Trang: 37 - 49. Năm 2012. (Oct 9 2012 10:10AM)
[24]Bài báo: Công tác phát triển Đảng ở Đảng bộ Đại học Đà Nẵng giai đoạn 2005 - 2012 - Thành tựu và suy ngẫm. Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn-Nguyễn Văn Nam. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Khoa Lý luận chính trị
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 1. Trang: 172 - 180. Năm 2012.
(Nov 14 2012 11:28AM)
[25]Bài báo: Vài nét về con người chính trị Ngô Thì Nhậm. Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn-Lê Văn Dũng. Tập san Khoa học & Giáo dục Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng. Số: 10 (2012). Trang: 74 - 80. Năm 2012. (Oct 9 2012 10:22AM)
[26]Bài báo: Vai trò của triết lý kinh doanh đối với doanh nghiệp nước ta trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay. Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn-Phạm Huy Thành. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Số: 1. Trang: 612 - 617. Năm 2012. (Nov 14 2012 12:06PM)
[27]Bài báo: Tiếp xúc văn hóa Đông Tây thời cận thế: Trường hợp Hà Lan và Nhật Bản. Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn. Tạp chí Nghiên cứu châu Âu. Số: 7 (130). Trang: 76 - 86. Năm 2011. (Oct 25 2011 10:12AM)
[28]Bài báo: Đóng góp của đội ngũ trí thức trên lĩnh vực văn hóa giáo dục trong những năm 1945-1954. Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn-Nguyễn Thị Như. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 1. Trang: 300-314. Năm 2011.
(Oct 25 2011 10:22AM)
[29]Bài báo: Góp phần tìm hiểu Văn kiện Đại hội XI của Đảng về vai trò cầm quyền của Đảng trong cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn. Kỷ yếu Hội thảo Khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học KInh tế Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 1. Trang: 140 - 148. Năm 2011.
(Nov 18 2011 8:55AM)
[30]Bài báo: Vận dụng phương pháp so sánh lịch sử trong giảng dạy môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy các môn lý luận chính trị trong các trường Đại học, Cao đẳng hiện nay", Khoa Lý luận chính trị & Khoa Kinh tế chính trị Đại học Kinh tế, Đà Nẵng tháng 11-2010, tr. 101 - 113. Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Khoa Lý luận chính trị & Khoa Kinh tế chính trị, Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Số: 1. Trang: 101 - 113. Năm 2010. (Jun 22 2011 2:27PM)
[31]Bài báo: Quan hệ Việt - Nhật thế kỷ XVI - XVII và hợp tác giữa hai nước trong nỗ lực bảo tồn đô thị cổ Hội An hiện nay, Kỷ yếu Hội thảo khoa học "35 năm phát triển và hội nhập Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng", Đà Nẵng tháng 11-2010, tr. 284 - 295. Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn. Kỷ yếu hội thảo Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Số: 1. Trang: 284 - 295. Năm 2010. (Jun 22 2011 2:31PM)
[32]Bài báo: Sự khẳng định con đường cách mạng vô sản qua hoạt động của Hồ Chí Minh thời kỳ 1921 - 1929, Tập san Khoa học Kỹ thuật Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, số 3, 2010, tr. 66 - 72. Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tập san Khoa học Kỹ thuật Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: 3. Trang: 66 - 72. Năm 2010.
(Jun 22 2011 2:54PM)
[33]Bài báo: Từ Tâm Tâm xã (1923) đến Đảng Cộng sản Việt Nam (1930) - Quá trình khẳng định con đường cách mạng vô sản, Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 4 (40), 2010, tr. 127 - 139. Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 5 (40). Trang: 127 - 139. Năm 2010. (Jun 22 2011 2:17PM)
[34]Bài báo: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và vai trò của Nhà nước ở Việt Nam - Từ lịch sử vấn đề đến hiện thực, Kỷ yếu Hội thảo khoa học "35 năm phát triển và hội nhập Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng", Đà Nẵng tháng 11-2010, tr. 107 - 117. Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn, Nguyễn Văn Nam
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Trường Đại học Kinh tế. Số: 1. Trang: 107 - 117. Năm 2010. (Jun 22 2011 2:35PM)
[35]Bài báo: Từ Tâm Tâm xã (1923) đến Đảng Cộng sản Việt Nam (1930) - Quá trình phân hoá về mặt tư tưởng cách mạng, Tập san Khoa học & Kỹ thuật Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, số 2, 2009, tr. 56 - 64. Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn. Tập san Khoa học & Kỹ thuật Đại học Kiến trúc Đà Nẵng. Số: 2. Trang: 56 - 64. Năm 2009. (Jun 22 2011 2:15PM)
[36]Bài báo: Đảng với công cuộc cách mạng ruộng đất ở Việt Nam (1930-1956). Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Khoa Mác-Lênin, Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Trang: 110 - 120. Năm 2008. (Jun 22 2011 2:48PM)
[37]Bài báo: Đường lối huy động lực lượng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cách mạng giải phóng dân tộc, Tạp chí Sinh hoạt lý luận, số 2 (87), 2008, tr. 34 - 44. Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn. Tạp chí Sinh hoạt lý luận. Số: 2 (87). Trang: 34 - 44. Năm 2008. (Jun 22 2011 2:11PM)
[38]Bài báo: Đường lối đối ngoại hội nhập của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn, Nguyễn Văn Cường. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học "Vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào công cuộc đổi mới hiện nay"
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Trang: 121-130. Năm 2008.
(Jul 8 2011 4:47PM)
[39]Bài báo: Hoạt động đối ngoại của Đảng - Từ tư duy đến thực tiễn trong thời kỳ đổi mới, Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 2 (19), 2007, tr. 66 - 72. Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 2 (19). Trang: 66 - 72. Năm 2007. (Jun 22 2011 2:08PM)
[40]Bài báo: Đường lối đối ngoại của Đảng - Từ tư duy đến thực tiễn, Tạp chí Sinh hoạt lý luận, số 1 (80), 2007, tr. 16 - 21. Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Sinh hoạt lý luận
marriage affairs open i want an affair
. Số: 1 (80). Trang: 16 - 21. Năm 2007.
(Jun 22 2011 2:04PM)
[41]Bài báo: Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc Tây Nguyên trong bối cảnh toàn cầu hoá, Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 2 (14), 2006, tr. 64 - 68. Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 2 (14). Trang: 64 - 68. Năm 2006. (Jun 22 2011 1:57PM)
[42]Bài báo: Đôi nét về đường lối đối ngoại hội nhập của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới 1986-2005, Tạp chí Khoa học xã hội, Viện Khoa học xã hội Vùng Đông Nam Bộ, số 11 (99), 2006, tr. 3 - 8. Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn. Tạp chí Khoa học xã hội, Viện Khoa hoc Xã hội Vùng Đông Nam Bộ. Số: 11 (99). Trang: 3 - 8. Năm 2006. (Jun 22 2011 2:01PM)
[43]Bài báo: Vai trò của kinh tế Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, Tạp chí Sinh hoạt lý luận, số 6 (67), 2005, tr. 62 - 66. Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn. Tạp chí Sinh hoạt Lý luận Đà Nẵng.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 6 (67). Trang: 62 - 66. Năm 2005.
(Jun 22 2011 1:51PM)
[44]Bài báo: Deshima - Nơi Đông gặp Tây của Nhật Bản trong thời cận thế, Tạp chí Nghiên cứu Nhật Bản và Đông Bắc Á, số 1 (55), 2005, tr. 55 - 63. Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn. Tạp chí Nghiên cứu Nhật Bản và Đông Bắc Á. Số: 1 (55). Trang: 55 - 63. Năm 2005. (Jun 22 2011 1:43PM)
[45]Bài báo: Kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Kinh tế miền Trung Tây Nguyên - Tiềm năng, động lực và giải pháp", Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng, tháng 9-2005, tr. 222 - 226. Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Số: 1. Trang: 222 - 226. Năm 2005.
(Jun 22 2011 2:41PM)
[46]Bài báo: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và vai trò của Nhà nước, Kỷ yếu Hội nghị khoa học lần thứ 3 Đại học Đà Nẵng, Đà Nẵng tháng 11, 2004, 523 - 530. Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn. Kỷ yếu hội nghị Khoa học Đại học Đà Nẵng lần thứ 3
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 1. Trang: 523 - 530. Năm 2004.
(Jun 22 2011 2:38PM)
[47]Bài báo: Vai trò của kinh tế Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, Tạp chí Khoa học xã hội, Viện Khoa học xã hội vùng Đông Nam Bộ, số 11 (75), 2004, tr. 66 - 72. Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học xã hội Vùng Đông Nam Bộ. Số: 11 (75). Trang: 66 - 72. Năm 2004. (Jun 22 2011 1:46PM)
[48]Bài báo: Sự phát triển kinh tế hàng hoá ở Nhật Bản thời kỳ Edo và vai trò của gia tộc Sumitomo, Tạp chí Nghiên cứu Nhật Bản và Đông Bắc Á, số 2 (50), 2004, tr. 60 - 68. Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn. Tạp chí Nghiên cứu Nhật Bản và Đông Bắc Á
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 2 (50). Trang: 60 - 68. Năm 2004.
(Jun 22 2011 1:40PM)
[49]Bài báo: Hợp tác văn hoá Việt - Nhật trong bảo tồn đô thị cổ Hội An, Tạp chí Sinh hoạt lý luận, số 1 (62), 2004, tr. 80 - 83. Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn. Tạp chí Sinh hoạt lý luận. Số: 1 (62). Trang: 80 - 83. Năm 2004. (Jun 22 2011 1:34PM)
[50]Bài báo: Nơi hội ngộ Đông - Tây trong thời cận thế. Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Nghiên cứu châu Âu
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Số: 6 (60). Trang: 20 - 28. Năm 2004.
(Jun 22 2011 1:37PM)
[51]Bài báo: Quan hệ giao lưu Việt - Nhật thế kỷ XVI - XVII và hợp tác giữa hai nước trong bảo tồn đô thị cổ Hội An, Tạp chí Nghiên cứu Nhật Bản và Đông Bắc Á, 4 (46), 2003, tr. 26 - 29. Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Nghiên cứu Nhật Bản và Đông Bắc Á. Số: 4 (46). Trang: 26 - 29. Năm 2003. (Jun 22 2011 1:27PM)
[52]Bài báo: Gỗ trong văn hoá Nhật Bản, Đặc san Văn hoá, Hà Nội, số 2, 2001, tr. 66 - 67. Tác giả: Nguyễn Văn Hoàn. Đặc san Văn hoá. Số: 2. Trang: 66 - 67. Năm 2001. (Jun 22 2011 1:49PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: The Commercial Relationship between Dai Viet and Japan - Hoian trading port in the XVIth - XVIIth centuries. Authors: Nguyễn Văn Hoàn. The International Symposium: The Vietnam and Japan Relations History in Early Modern Era. No: 1. Pages: 159 - 180. Year 2016. (Mar 22 2016 8:56PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn