Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,091,009

(Aug 25 2021 6:43AM)(Jun 10 2021 1:08PM)(May 9 2014 10:44AM)(Aug 28 2012 10:23AM)(Jun 22 2011 3:03PM)(Jun 22 2011 3:05PM)(Jun 22 2011 3:07PM)(Jun 22 2011 2:59PM)(Jun 22 2011 3:01PM)
[1]Miền Trung những vấn đề lịch sử Chủ biên: Đồng Chủ biên. Nơi XB: Nxb. Đà Nẵng. Năm 2021.
[2]Giáo trình Lịch sử Hành chính Nhà nước Việt Nam Chủ biên: Nguyễn Văn Hoàn. Nơi XB: TT GDTX ĐHĐN. Năm 2020.
[3]Nguyễn Văn Hoàn, Lê Tùng Lâm: Lịch sử thế giới - Một cách tiếp cận, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2014
Chủ biên: Đồng chủ biên. Đồng tác giả:
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội,. Năm 2014.
[4]

Nguyễn Văn Hoàn: Quá trình Đảng bộ Đại học Đà Nẵng xây dựng tổ chức cơ sở đảng thời kỳ 2000-2009, Nxb. Lao động, Hà Nội, 2012

Chủ biên: Chủ biên. Nơi XB: Nhà xuất bản Lao động, Hà Nội. Năm 2012.

[5]Nguyễn Văn Hoàn, Lê Duy Mạnh: Từ sự vận động lịch sử đến liên hệ kinh tế - văn hoá, Nxb. Lao động, Hà Nội, 2011 (Khổ 14,5 x 20,5cm, 370 trang) Chủ biên: Đồng Chủ biên. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Lao động, Hà Nội.. Năm 2011.
[6]Nguyễn Văn Hoàn: Nhật Bản trong dòng chảy lịch sử thời cận thế, Nxb. Lao động, Hà Nội, 2011 (Khổ 14,5 x 20,5cm, 302 trang) Chủ biên: Chủ biên. Nơi XB: Nhà xuất bản Lao động, Hà Nội.. Năm 2011.
[7]Nguyễn Văn Hoàn, Lê Quang Chắn: Theo dòng chảy lịch sử Việt Nam, Nxb. Lao động, Hà Nội, 2011 (Khổ 14,5 x 20,5cm, 392 trang) Chủ biên: Đồng Chủ biên. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Lao động, Hà Nội.. Năm 2011.
[8]Nguyễn Văn Hoàn: Đảng bộ thành phố Thái Nguyên xây dựng tổ chức cơ sở đảng thời kỳ 1975 - 2005, Nxb. Đà Nẵng, 2010 (khổ 14,5 x 20,5cm, 206 trang) Chủ biên: Chủ biên. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. Năm 2010.
[9]Nguyễn Văn Hoàn: Nghiên cứu lịch sử chính trị và liên hệ kinh tế - xã hội, Nxb. Đà Nẵng, 2010 (Khổ 14,5 x 20,5cm, 304 trang) Chủ biên: Chủ biên. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. Năm 2010.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn