Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Vận dụng phương pháp so sánh lịch sử trong giảng dạy môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy các môn lý luận chính trị trong các trường Đại học, Cao đẳng hiện nay", Khoa Lý luận chính trị & Khoa Kinh tế chính trị Đại học Kinh tế, Đà Nẵng tháng 11-2010, tr. 101 - 113.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Hoàn
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo khoa học Khoa Lý luận chính trị & Khoa Kinh tế chính trị, Đại học Kinh tế Đà Nẵng; Số: 1;Từ->đến trang: 101 - 113;Năm: 2010
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn