Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Sự khẳng định con đường cách mạng vô sản qua hoạt động của Hồ Chí Minh thời kỳ 1921 - 1929, Tập san Khoa học Kỹ thuật Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, số 3, 2010, tr. 66 - 72.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Hoàn
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: Tập san Khoa học Kỹ thuật Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
walgreens prints coupons open free printable coupons
; Số: 3;Từ->đến trang: 66 - 72;Năm: 2010
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn