Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 1. Đảng bộ Đại học Đà Nẵng xây dựng tổ chức cơ sở đảng thời kỳ 2000-2009
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
coupons for prescriptions mba-institutes.com coupons for cialis 2016
Chủ nhiệm:  Chủ nhiệm đề tài; Thành viên:  CN. Lâm Bá Hoà
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Số: B2008-0413 ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Xã hội nhân văn

- Nghiên cứu đường lối chủ trương thực tiễn hoá xây dựng tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ Đại học Đà Nẵng.

- Làm rõ quá trình tổ chức thực hiện xây dựng tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ Đại học Đà Nẵng.

- Rút ra những kinh nghiệm và đề xuất phục vụ xây dựng tổ chức cơ sở đảng ở Đảng bộ Đại học Đà Nẵng.

cvs weekly sale cvs print prescription savings cards

Đảng bộ Đại học Đà Nẵng và các tổ chức cơ sở đảng là các trường, khoa thành viên trực thuộc Đại học Đà Nẵng.

Làm tài liệu nghiên cứu và giảng dạy môn học cho ngành Lịch sử, Giáo dục Chính trị.

Có giá trị nghiên cứu tổng kết và đề xuất với Đảng uỷ Đại học Đà Nẵng.

marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn