Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,793,976

 Control of cable vibration using friction damper with consideration of bending stiffnesscvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Duy-Thao Nguyen, Xuan-Toan Nguyen
Nơi đăng: Proceedings of the 16th Asia Pacific Vibration Conference; Số: ISBN: 978-604-938-726-5;Từ->đến trang: 767-773;Năm: 2015
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Cable is the main component of cable stayed bridge. During its lifetime, cable usually vibrates strongly under some cycle loads such as: wind load, interaction of rain and wind loads and live loads…, then it will be destroyed by fatigue phenomenon. To reduce and decay vibration of cables, some damping devices are used: high damping rubber damper (HDRD), viscous damper (VD), friction damper (FD)… The paper presents the application of friction damper in term of reducing the vibration of cable. The research also provides the Matlab program, which can be used to design damping devices. The program can also optimize parameters of damping device and the suitable location at which the damping devices should be attachedwalgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
ABSTRACT
Cable is the main component of cable stayed bridge. During its lifetime, cable usually vibrates strongly under some cycle loads such as: wind load, interaction of rain and wind loads and live loads…, then it will be destroyed by fatigue phenomenon. To reduce and decay vibration of cables, some damping devices are used: high damping rubber damper (HDRD), viscous damper (VD), friction damper (FD)… The paper presents the application of friction damper in term of reducing the vibration of cable. The research also provides the Matlab program, which can be used to design damping devices. The program can also optimize parameters of damping device and the suitable location at which the damping devices should be attached
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn