Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,204,431

[1] Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Thành tích trong giảng dạy năm 1998-1999. Số: 5946/GD-ĐT. Năm: 1999.
[2] Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Thành tích trong giảng dạy năm 1999-2000. Số: 1306/GD-ĐT. Năm: 2001.
[3] Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Thành tích trong hoạt động khoa học công nghệ 05 năm 2001-2005. Số: 07/QĐ&BGD-ĐT. Năm: 2007.
[4] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở liên tục từ năm học 2007-2008 đến năm 2014-2015. Năm: 2007-2015.
[5] Bằng khen của Hội Khoa học Kỹ thuật Cầu đường Việt Nam về Thành tích trong công tác của hội. Số: 04 KT. Năm: 2009.
[6] Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Thành tích trong giảng dạy năm 2009-2010. Số: 1109/QĐ-BGD ĐT. Năm: 2011.
[7] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ năm 2009-2010. Số: 6156/QĐ-BGDĐT. Năm: 2011.
[8] Bằng khen của Thủ Tướng Chính Phủ về thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2008-2009 đến năm học 2012-2013. Số: 2319/QĐ-TTg. Năm: 2013.
[9] Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục. Số: 1720/QĐ-BGDĐT. Năm: 2015.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn