Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,204,386

[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu xác định hệ số động lực trong cầu dây văng do hoạt tải gây ra bằng phương pháp số và đo đạc thực nghiệm áp dụng cho các công trình cầu ở thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Xuân Toản. Thành viên: TS. Cao Văn Lâm, TS. Nguyễn Duy Thảo, TS. Trần Văn Đức, ThS. Mã Văn Lộc. Mã số: B2016-ĐNA-09. Năm: 2018. (Oct 12 2018 10:49AM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu ảnh hưởng của lực hãm xe ô tô di động trên cầu đến dao động của cầu dây văng.. Chủ nhiệm: Nguyễn Xuân Toản. Mã số: B2009-ĐN02-48. Năm: 2010. (Aug 23 2011 10:45AM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu xây dựng phần mềm phân tích tương tác động lực học giữa cầu dây văng và đoàn tải trọng di động mô hình 2 khối lượng.. Chủ nhiệm: Nguyễn Xuân Toản. Mã số: SĐH07-NCS-01. Năm: 2008. (Aug 23 2011 10:37AM)
[4] Đề tài Khác: Phân tích dao động cầu dây văng dưới tác dụng của tải trọng di động (Luận án tiến sĩ).. Chủ nhiệm: Nguyễn Xuân Toản. Mã số: 457/QD-DHDN. Năm: 2007. (Aug 23 2011 10:43AM)
[5] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu ảnh hưởng của độ cứng gối cầu đến sự phân bố ứng suất biến dạng trong cầu dây văng.. Chủ nhiệm: Nguyễn Xuân Toản. Thành viên: . Mã số: B2003-15-33. Năm: 2004. (Aug 23 2011 10:36AM)
[6] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu trạng thái ứng suất biến dạng và lựa chọn sơ đồ hợp lý của cầu dây văng 3 nhịp có trụ neo tăng cường.. Chủ nhiệm: Nguyễn Xuân Toản. Mã số: B2000-15-46. Năm: 2000. (Aug 23 2011 10:34AM)
[7] Đề tài cấp ĐHĐN: Tính toán cầu dây văng theo sơ đồ không biến dạng chịu tác dụng của tải trọng thẳng đứng, thay đổi nhiệt độ và điều chỉnh ứng suất.. Chủ nhiệm: Nguyễn Xuân Toản. Mã số: 2198/ĐHĐN-KH. Năm: 1998. (Aug 23 2011 10:32AM)
[8] Đề tài cấp ĐHĐN: Tính toán cầu dầm thép liên hợp với bản bê tông cốt thép theo phương pháp tương đương năng lượng và phần tử hữu hạn.. Chủ nhiệm: Nguyễn Xuân Toản. Thành viên: . Mã số: 206/ĐHĐN-KH. Năm: 1997. (Aug 23 2011 10:26AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn