Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 29,239,937

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Áp dụng phương pháp phần tử hữu hạn phân tích tương tác động lực giữa cầu dầm liên tục và xe 3 trục có xét đến lực hãm xe. Tác giả: Nguyễn Xuân Toản, Trần Văn Đức. Tạp chí Giao thông Vận tải. Số: 9/2015. Trang: 35-39. Năm 2015. (Jan 20 2016 9:52AM)
[2]Bài báo: Dynamic interaction between the two-axle vehicle and continuous girder bridge with considering vehicle braking force. Tác giả: Nguyen Xuan Toan. Vietnam Journal of Mechanics. Số: Vol.36, No.1. Trang: 49–60. Năm 2014. (Jun 19 2014 12:10AM)
[3]Bài báo: Phân tích dao động của trụ cầu Sông Hàn chịu va đập của tàu thủyabortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts. Tác giả: Nguyễn Đức Hoàng; TS. Nguyễn Xuân Toản*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 11(84).2014, Quyển 1. Trang: 21-25. Năm 2014. (Feb 25 2015 3:05PM)
[4]Bài báo: Mô hình phần tử hữu hạn và kết quả phân tích số cầu Nhật Lệ 2 tỉnh Quảng Bình dưới tác dụng của tải trọng di động. Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Xuân Toản*; Nguyễn Hữu Tuân. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 11(84).2014, Quyển 1. Trang: 74-78. Năm 2014. (Feb 25 2015 3:05PM)
[5]Tham luận: Tương tác động lực giữa xe ba trục và cầu dầm liên tục có xét đến lực hãm xe. Tác giả: Nguyễn Xuân Toản, Trần Văn Đức. TTCT. Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ 9, 8-9/12/2012, Hà Nội
marriage affairs open i want an affair
. Trang: 572-581. Năm 2013.
(May 21 2013 2:57PM)
[6]Tham luận: Tương tác động lực giữa xe hai trục và cầu dây văng có xét đến lực hãm xe. Tác giả: Nguyễn Xuân Toản. TTCT. Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ 9, 8-9/12/2012, Hà Nội. Trang: 562-571. Năm 2013. (May 21 2013 2:52PM)
[7]Bài báo: Phân tích dao động cầu cảng Thọ Quang chịu va đập của tàu thủy. Tác giả: Nguyễn Xuân Toản, Đặng Nguyễn Uyên Phương. Tạp chí KHCN ĐHĐN. Số: 10(71). Trang: 45-49. Năm 2013. (Jun 19 2014 12:24AM)
[8]Bài báo: Nghiên cứu xác định lực căng cáp trong cầu Sông Hàn thành phố Đà Nẵng bằng phương pháp đo đạc thực nghiệm. Tác giả: Nguyễn Xuân Toản. Tạp chí Giao thông Vận tải. Số: 7. Trang: 16-17&32. Năm 2012. (May 21 2013 2:25PM)
[9]Bài báo: Phân tích hệ số khí động do tải trọng gió gây ra trên mặt cắt ngang dầm chữ nhật bằng mô hình CFD. Tác giả: Nguyễn Duy Thảo, Phan Hoàng Nam, Nguyễn Xuân Toản. Tạp chí Giao thông Vận tải. Số: 9/2011. Trang: 25-27. Năm 2011. (May 21 2013 2:11PM)
[10]Bài báo: Bending vibrations of beam elements under the effect of moving loads considering the impact of a vehicle braking force. Tác giả: Nguyễn Xuân Toản
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Vietnam Journal of Mechanics
marriage affairs all wife cheat i want an affair
. Số: Vol.33, No.1(2011). Trang: 27-40. Năm 2011.
(Aug 23 2011 8:13PM)
[11]Bài báo: Ảnh hưởng của tốc độ và khối lượng xe di động đến dao động của cầu dầm liên tục nhiều nhịp. Tác giả: Nguyễn Xuân Toản, Trần Đức Long, Trần Văn Đức
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Giao thông Vận tải
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 8/2011. Trang: 23-25. Năm 2011.
(Aug 23 2011 8:17PM)
[12]Bài báo: Ảnh hưởng của độ cứng và chiều dài kết cấu nhịp đến dao động của cầu dầm liên tục nhiều nhịp dưới tác dụng của tải trọng di động. Tác giả: Nguyễn Xuân Toản, Trần Đức Long, Trần Văn Đức. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại Học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 4(45). Trang: 243-249. Năm 2011.
(Aug 23 2011 8:20PM)
[13]Bài báo: Ứng dụng phần mềm KC05 vào phân tích tĩnh và dao động cầu dây văng dưới tác dụng của đoàn tải trọng di động. Tác giả: Nguyễn Xuân Toản. Tạp chí Giao thông Vận tải. Số: 05/2008. Trang: 29-32. Năm 2008. (Aug 23 2011 8:03PM)
[14]Bài báo: Phân tích ảnh hưởng của hệ cáp liên kết giữa các dây văng xiên đến dao động cầu dây văng dưới tác dụng của tải trọng di động. Tác giả: Nguyễn Xuân Toản. Tạp chí Giao thông Vận tải
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 10/2008. Trang: 34-37. Năm 2008.
(Aug 23 2011 8:08PM)
[15]Tham luận: Phân tích ảnh hưởng của tốc độ và khối lượng của tải trọng di động đến dao động cầu dây văng. Tác giả: Nguyễn Xuân Toản, Phan Kỳ Phùng, Nguyễn Minh Hùng. Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ 8, Hà Nội
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Trang: 281-290. Năm 2007.
(Aug 23 2011 7:57PM)
[16]Bài báo: Dao động uốn của phần tử dầm dưới tác dụng của tải trọng di động - mô hình một khối lượng. Tác giả: Nguyễn Xuân Toản. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại Học Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 2(14). Trang: 14-19. Năm 2006.
(Aug 23 2011 11:10AM)
[17]Bài báo: Dao động uốn của phần tử dầm trong phân tích dao động cầu dây văng dưới tác dụng của tải trọng di động- mô hình hai khối lượng. Tác giả: Nguyễn Xuân Toản, Phan Kỳ Phùng. Tạp chí Giao thông Vận tải. Số: 1+2. Trang: 105-107. Năm 2006. (Aug 23 2011 11:12AM)
[18]Tham luận: Thuật toán và chương trình phân tích dao động ngang-dọc của dầm và tháp cầu dây văng dưới tác dụng của đoàn tải trọng di động, mô hình 2 khối lượng. Tác giả: Nguyễn Xuân Toản, Nguyễn Minh Hùng
walgreens prints coupons open free printable coupons
. TTCT. Hội nghị Khoa học Toàn quốc Cơ học Vật rắn Biến dạng lần thứ 8, NXB. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội. Trang: 834-843. Năm 2006. (Aug 23 2011 11:15AM)
[19]Tham luận: Dao động phi tuyến của phần tử cáp và ứng dụng trong phân tích dao động của cầu dây văng dưới tác dụng của đoàn tải trọng di động. Tác giả: Nguyễn Xuân Toản, Phan Kỳ Phùng. TT Hội nghị Khoa học Toàn quốc về Cơ kỹ thuật và Tự động hoá, NXB. Bách Khoa Hà Nội
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Trang: 281-290. Năm 2006.
(Aug 23 2011 7:54PM)
[20]Bài báo: Ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn trong phân tích động cầu dây văng. Tác giả: Nguyễn Xuân Toản, Nguyễn Duy Bảo. Tạp chí Giao thông Vận tải
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 12/2003. Trang: 57-58. Năm 2003.
(Aug 23 2011 11:08AM)
[21]Bài báo: Ứng dụng tin học trong tính toán cầu dây văng. Tác giả: Nguyễn Xuân Toản
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Giao thông Vận tải. Số: 12/1998. Trang: 60-62. Năm 1998. (Aug 23 2011 11:02AM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Control of cable vibration using friction damper with consideration of bending stiffness. Authors: Duy-Thao Nguyen, Xuan-Toan Nguyen. Proceedings of the 16th Asia Pacific Vibration Conference. Pages: 767-773. Year 2015. (Jan 20 2016 10:15AM)
[2]Presentations: Vehicle-Cable stayed bridge Dynamic Interaction considering the vehicle braking effects using the Finite Element Methodwalgreens prints coupons rx coupons printable free printable couponscvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards. Authors: Xuan-Toan Nguyen, Van-Duc Tran. Proceedings of the 16th Asia Pacific Vibration Conference
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Pages: 260-267. Year 2015.
(Jan 20 2016 10:21AM)
[3]Presentations: Determination of Dynamic Impact Factor for Continuous bridge and Cable-stayed bridge due to vehicle braking force with experimental investigation. Authors: Xuan-Toan Nguyen, Van-Duc Tran. Proceedings of the 16th Asia Pacific Vibration Conference. Pages: 196-203. Year 2015. (Jan 20 2016 10:26AM)
[4]Presentations: A finite element model of vehicle - cable stayed bridge interaction considering braking and accelerationmarriage affairs all wife cheat i want an affair. Authors: Toan Xuan Nguyen, Duc Van Trancvs weekly sale cvs print prescription savings cards. The 2014 World Congress on Advances in Civil, Environmental, and Materials Research. Busan, Korea. Pages: p.109, (20p.). Year 2014. (Nov 27 2014 7:46AM)
[5]Presentations: Non-linear vibration of cable element and applications in analysing the vibration of cable-stayed bridges under moving loads. Authors: N. X. Toan, P. K. Phùng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. International Conference on Modern Design, Construction and Maintenance of Structures, Hanoi Vietnam
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Pages: 37-43. Year 2007.
(Aug 23 2011 8:06PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn