Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,633,416

 Vehicle-Cable stayed bridge Dynamic Interaction considering the vehicle braking effects using the Finite Element Methodwalgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Xuan-Toan Nguyen, Van-Duc Tran
Nơi đăng: Proceedings of the 16th Asia Pacific Vibration Conference
walgreens prints coupons open free printable coupons
; Số: ISBN: 978-604-938-726-5;Từ->đến trang: 260-267;Năm: 2015
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
This paper presents the importance of dynamic interaction (coupling) between a three-axle vehicle and the cable-stayed bridge. A finite element method (FEM) for computing the dynamic response of cable-stayed bridge subjected to dynamic wheel loads is carried out, and used to investigate on a three-span steel cable-stayed bridge traversed by a five degree of freedom three-axle vehicle model. The vibration of the cable-stayed bridge was analyzed with various vehicle speeds. The braking effects of the vehicle are varied to assess the amount of interaction between the vehicle and the cable-stayed bridge. Dynamic analysis results show that in most cases the calculated values of impact factors (IM) could be higher than that recommended by the relevant codes and therefore the offered rations for impact factor are underestimated. In designing a highway bridge, we recommend that such criteria should be considered the vehicle speed and its braking effectsabortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion factscvs weekly sale cvs print prescription savings cards
ABSTRACT
This paper presents the importance of dynamic interaction (coupling) between a three-axle vehicle and the cable-stayed bridge. A finite element method (FEM) for computing the dynamic response of cable-stayed bridge subjected to dynamic wheel loads is carried out, and used to investigate on a three-span steel cable-stayed bridge traversed by a five degree of freedom three-axle vehicle model. The vibration of the cable-stayed bridge was analyzed with various vehicle speeds. The braking effects of the vehicle are varied to assess the amount of interaction between the vehicle and the cable-stayed bridge. Dynamic analysis results show that in most cases the calculated values of impact factors (IM) could be higher than that recommended by the relevant codes and therefore the offered rations for impact factor are underestimated. In designing a highway bridge, we recommend that such criteria should be considered the vehicle speed and its braking effectscvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn