Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,793,718

 Phân tích hệ số động lực của chuyển vị và mô men uốn trong cầu dầm liên tục do tải trọng di động gây ra bằng phương pháp số
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Xuân Toản
Nơi đăng: TTCT Hội thảo khoa học quốc gia: Hạ tầng giao thông với phát triển bền vững; Số: 09/2016;Từ->đến trang: 569-575;Năm: 2016
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Các nghiên cứu về dao động của kết cấu cầu trên đường bộ và đường sắt do tải trọng xe di động gây ra đã được nhiều nhà khoa học công bố trong nhiều năm qua. Tuy nhiên các kết quả nghiên cứu có sự khác biệt lớn là nguyên nhân gây tranh cãi và chưa được thống nhất. Trong bài báo này tác giả giới thiệu một số kết quả phân tích hệ số động lực của chuyển vị và mô men uốn trong cầu dầm liên tục do tải trọng di động gây ra bằng phương pháp số. Kết quả nghiên cứu cho thấy hệ số động lực của chuyển vị và mô men uốn có sự khác biệt đáng kể. Do vậy việc sử dụng chung một hệ số động lực trong các qui trình thiết kế cầu cũng cần lưu ý thêm. Kết quả nghiên cứu này là tài liệu tham khảo giúp cho các kỹ sư có thêm thông tin để phân tích thiết kế cầu an toàn và phù hợp với yêu cầu khai thác trong thực tế
ABSTRACT
The studies of bridge structural vibrations on roads and rails due to the moving loads were published by many scientists for many years. However, the findings have major differences that causes controversy and has not been uniform. In this paper, the author introduces some analysis results of displacement dynamic factor and bending moment dynamic factor of continuous girder bridges due to the moving loads by numerical methods. The study results suggest that displacement dynamic factor and bending moment dynamic factor are differ significantly. Therefore, the common use a impact factor in the bridge design standard to need additional considering. The study results are references to help engineers more information for analysis and design safety requirements in line with reality
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn