Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,633,158

 Phân tích hệ số động lực của chuyển vị và lực cắt trong cầu dầm liên tục do tải trọng di động gây ra bằng phương pháp số
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Xuân Toản
Nơi đăng: TTCT Hội nghị Khoa học toàn quốc lần thứ 2 về Cơ kỹ thuật và Tự động hóa; Số: 10/2016;Từ->đến trang: 196-202;Năm: 2016
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Các nghiên cứu về dao động của kết cấu cầu trên đường bộ và đường sắt do tải trọng xe di động gây ra đã được nhiều nhà khoa học công bố trong nhiều năm qua. Tuy nhiên các kết quả nghiên cứu có sự khác biệt lớn là nguyên nhân gây tranh cãi và chưa được thống nhất. Trong bài báo này tác giả giới thiệu một số kết quả phân tích hệ số động lực của chuyển vị và lực cắt trong cầu dầm liên tục do tải trọng di động gây ra bằng phương pháp số. Kết quả nghiên cứu cho thấy hệ số động lực của chuyển vị và lực cắt có sự khác biệt đáng kể. Do vậy việc sử dụng chung một hệ số động lực trong các qui trình thiết kế cầu cũng cần lưu ý thêm. Kết quả nghiên cứu này là tài liệu tham khảo giúp cho các kỹ sư có thêm thông tin để phân tích thiết kế cầu an toàn và phù hợp với yêu cầu khai thác trong thực tế
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn