Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,793,755

 Phân tích hệ số động lực của chuyển vị, mô men uốn và lực cắt trong cầu dầm SuperT có bản mặt cầu liên tục nhiệt do tải trọng di động gây ra bằng phương pháp số
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Xuân Toản, Nguyễn Duy Thảo, YUKIHISA KURIYAMA
Nơi đăng: Tạp chí Giao thông Vận tải; Số: 03/2017;Từ->đến trang: 42-45;Năm: 2017
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo giới thiệu một số kết quả phân tích hệ số động lực của chuyển vị, mô men uốn và lực cắt trong cầu dầm Super T có bản mặt cầu liên tục nhiệt do tải trọng di động gây ra bằng phương pháp số. Kết quả nghiên cứu cho thấy hệ số động lực của chuyển vị, mô men uốn và lực cắt có sự khác biệt đáng kể. Do vậy việc sử dụng chung một hệ số động lực trong các qui trình thiết kế cầu cũng cần lưu ý thêm. Kết quả nghiên cứu này là tài liệu tham khảo giúp cho các kỹ sư có thêm thông tin để phân tích thiết kế cầu an toàn và phù hợp với yêu cầu khai thác trong thực tế
ABSTRACT
The paper introduces some analysis results of displacement dynamic factor and bending moment dynamic factor of Super T girder with link slab due to the moving loads by numerical methods. The study results suggest that displacement dynamic factor, bending moment dynamic factor and shear dynamic factor are differ significantly. Therefore, the common use a impact factor in the bridge design standard to need additional considering. The study results are references to help engineers more information for analysis and design safety requirements in line with reality
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn