Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,794,011

 Determination of dynamic impact factor for continuous girder bridge due to vehicle braking force with finite element method analysis and experimental investigation
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Xuan-Toan Nguyen, Van-Duc Tran
Nơi đăng: Vietnam Journal of Mechanics; Số: Vol. 39, No. 2 (2017);Từ->đến trang: 1 – 16;Năm: 2017
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
The continuous girder bridges become more popular because of the rapid development of highway throughout the world. Most of the previous research on vibration analysis of a multi-span continuous bridge subject to complex traffic loading and vehicle dynamic interaction focus on the girder displacement not considering braking effects. There is a few studies discuss the effects of braking. In this study, the finite element method (FEM) is used to investigate the dynamic response of continuous girder bridge due to three-axle vehicle. Vertical reaction forces of axles that change with time make bending vibration of girder increase significantly. The braking in first span is able to create response in other spans. In addition, the dynamic impact factors are investigated on both FEM and experiment on the Hoa Xuan bridge. The results of this study provide an improved understanding of the bridge dynamic behaviors and can be used as additional references for bridge codes by practicing engineers
ABSTRACT
The continuous girder bridges become more popular because of the rapid development of highway throughout the world. Most of the previous research on vibration analysis of a multi-span continuous bridge subject to complex traffic loading and vehicle dynamic interaction focus on the girder displacement not considering braking effects. There is a few studies discuss the effects of braking. In this study, the finite element method (FEM) is used to investigate the dynamic response of continuous girder bridge due to three-axle vehicle. Vertical reaction forces of axles that change with time make bending vibration of girder increase significantly. The braking in first span is able to create response in other spans. In addition, the dynamic impact factors are investigated on both FEM and experiment on the Hoa Xuan bridge. The results of this study provide an improved understanding of the bridge dynamic behaviors and can be used as additional references for bridge codes by practicing engineers
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn