Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,793,901

 A Study on the Dynamic Interaction between Three-Axle Vehicle and Continuous Girder Bridge with Consideration of Braking Effects
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Xuan-Toan Nguyen, Van-Duc Tran, and Nhat-Duc Hoang
Nơi đăng: Journal of Construction Engineering; Số: Volume 2017, Article ID 9293239, ISSN: 2314-5986;Từ->đến trang: 12 pages;Năm: 2017
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Continuous girder bridges become increasingly popular because of the rapid development of highway throughout the world. Most of previous researches on vibration analysis of a multispan continuous bridge subject to complex traffic loading and vehicle dynamic interaction focus on the girder displacement not considering braking effects. In current literature, few studies have discussed the effects of braking on continuous girder bridges. In this study, we employ the finite element method (FEM) to investigate the dynamic response of continuous girder bridge due to three-axle vehicle. Vertical reaction forces of axles that change with time make bending vibration of girder increase significantly. The braking in the first span is able to create response in other spans. In addition, the dynamic impact factors are investigated by both FEM and experiments on a real bridge structure. The results of this study extend the current understanding of the bridge dynamic behaviors and can be used as additional references for bridge codes by practicing engineers
ABSTRACT
Continuous girder bridges become increasingly popular because of the rapid development of highway throughout the world. Most of previous researches on vibration analysis of a multispan continuous bridge subject to complex traffic loading and vehicle dynamic interaction focus on the girder displacement not considering braking effects. In current literature, few studies have discussed the effects of braking on continuous girder bridges. In this study, we employ the finite element method (FEM) to investigate the dynamic response of continuous girder bridge due to three-axle vehicle. Vertical reaction forces of axles that change with time make bending vibration of girder increase significantly. The braking in the first span is able to create response in other spans. In addition, the dynamic impact factors are investigated by both FEM and experiments on a real bridge structure. The results of this study extend the current understanding of the bridge dynamic behaviors and can be used as additional references for bridge codes by practicing engineers
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn