Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,794,009

 Xác định hệ số động lực của cầu dầm Super T có bản liên tục nhiệt do tải trọng di động gây ra bằng phương pháp đo đạc thực nghiệm
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Xuân Toản, Nguyễn Duy Thảo, Nguyễn Văn Hoan
Nơi đăng: Tạp chí Giao thông Vận tải; Số: 08/2017;Từ->đến trang: 71-74;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo giới thiệu kết quả về hệ số động lực của cầu dầm Super T có bản liên tục nhiệt do tải trọng di động gây ra bằng phương pháp đo đạc thực nghiệm. Hoạt tải xe được sử dụng trong thực nghiệm là loại xe Foton có 3 trục di chuyển trên cầu với các tốc độ từ 5km/h đến 50 km/h. Kết quả cho thấy hệ số động lực của chuyển vị trong dầm Super T lớn hơn đáng kế so với các qui trình thiết kế hiện nay. Kết quả nghiên cứu này là minh chứng tham khảo quan trọng giúp cho các kỹ sư có thêm thông tin để phân tích thiết kế cầu an toàn và phù hợp với yêu cầu khai thác trong thực tế.
ABSTRACT
The paper presents the results of dynamic impact factor of Super T concrete girder with link slab subjected to moving vehicles by mean of measuring experiment data. Vehicle was used in field test, is a three-axle dumper truck (Foton) and moves on the bridge with various speeds in the range from 5 km/h to 50 km/h. The results shown that dynamic impact factor of Super T concrete girder are significant large and exceed those recommended by current bridge design codes. This study results are important references to engineers have more information to design safety bridges and be suitable with the actual operation of bridges.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn