Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,793,399

 Phân tích ảnh hưởng độ gồ ghề ngẫu nhiên của mặt cầu đối với hệ số động lực cầu dây văng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Xuân Toản, Nguyễn Duy Thảo
Nơi đăng: Tạp chí Giao thông Vận tải; Số: 11/2017;Từ->đến trang: 36-39;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo giới thiệu một số kết quả phân tích hệ số động lực của CDV dưới tác dụng của hoạt tải xe di động trên mặt cầu không bằng phẳng. Độ gồ ghề mặt cầu được mô hình hóa như một quá trình ngẫu nhiên dừng; phương pháp phần tử hữu hạn được áp dụng để thiết lập phương trình tương tác động lực học ngẫu nhiên giữa CDV dưới tác dụng của hoạt tải xe di động. Nghiệm của phương trình dao động được giải trong miền thời gian bằng phương pháp Runge-Kutta. Kết quả nghiên cứu cho thấy hệ số động lực của CDV tăng lên đáng kể khi thay đổi tình trạng mặt đường từ loại A lên loại E theo tiêu chuẩn phân loại tình trạng mặt đường ISO 8608:1995 “Mechanical vibration - Road surface profiles – Reporting of measured data”.
ABSTRACT
The paper introduces some analysis results of dynamic impact factor of cable-stayed bridge due to moving vehicle on road unevenness. The road unevenness was described by a stationary random process; the finite element method is applied to established the overall model of random dynamic vehicle-bridge interaction. Solutions of governing equations are solved by Runge-Kutta method in time domain. The numerical results show that dynamic impact factor of cable-stayed bridge has increased significantly when road unevenness have changed from Grade A-road to Grade E-road according to ISO 8608:1995 “Mechanical vibration - Road surface profiles – Reporting of measured data”.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn