Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,793,964

 Thuật toán và chương trình phân tích dao động ngang-dọc của dầm và tháp cầu dây văng dưới tác dụng của đoàn tải trọng di động, mô hình 2 khối lượng
marriage affairs open i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Xuân Toản, Nguyễn Minh Hùng
walgreens prints coupons open free printable coupons
Nơi đăng: TTCT. Hội nghị Khoa học Toàn quốc Cơ học Vật rắn Biến dạng lần thứ 8, NXB. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội; Số: 1;Từ->đến trang: 834-843;Năm: 2006
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
ABSTRACT
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn