Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,653,887

 Mô hình phần tử hữu hạn và kết quả phân tích số cầu Nhật Lệ 2 tỉnh Quảng Bình dưới tác dụng của tải trọng di động
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS. Nguyễn Xuân Toản*; Nguyễn Hữu Tuân
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 11(84).2014, Quyển 1;Từ->đến trang: 74-78;Năm: 2014
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo giới thiệu kết quả phân tích bằng số về dao động của kết cấu nhịp chính của cầu Nhật Lệ 2 tỉnh Quảng Bình do tải trọng di động gây ra. Mô hình phân tích dao động của cầu này dựa trên mô hình của phương pháp phần tử hữu hạn. Trong đó kết cấu cầu được mô hình hoá từ các phần tử dầm, tháp và cáp. Phần tử dầm được xét theo mô hình tương tác trực tiếp với tải trọng di động. Phần mềm KC05 được ứng dụng để mô hình hóa và phân tích dao động của cầu Nhật Lệ 2 tỉnh Quảng Bình dưới tác dụng của tải trọng di động theo mô hình 2 khối lượng. Kết quả phân tích đã chỉ ra các miền vận tốc theo lý thuyết có thể gây cộng hưởng lớn và hệ số động lực trong miền tốc độ khai thác của xe qua cầu.
ABSTRACT
This paper presents the results of numerical analysis of Nhatle’s main span vibration under moving loads. The vibration analysis is perfomed using the finite element model. The structure of this bridge is modeled from the beam, tower and cable elements. Beam element is considered in direct interaction with moving loads. The KC05 software was applied in modeling the bridge Nhatle 2 (Quang Binh Province) and analysing its vibration under the impact of moving load with the two-mass model. The results point to the theoretical velocity area that cause large resonance, and the dynamic coefficients in allowable speed area of the vehicles over the bridge.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn