Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,717,607

 Nghiên cứu ảnh hưởng của độ cứng gối cầu đến sự phân bố ứng suất biến dạng trong cầu dây văng.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
viagra coupon click free discount prescription card
Chủ nhiệm:  Nguyễn Xuân Toản; Thành viên:  
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Số: B2003-15-33 ; Năm hoàn thành: 2004; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Kỹ thuật

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn