Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 36,954,727

 Nghiên cứu ảnh hưởng của lực hãm xe ô tô di động trên cầu đến dao động của cầu dây văng.
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
Chủ nhiệm:  Nguyễn Xuân Toản
marriage affairs open i want an affair
; Thành viên:  
Số: B2009-ĐN02-48 ; Năm hoàn thành: 2010; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Kỹ thuật

abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn