Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,685,647

 Predicting Compressive Strength of High Performance Concrete Using Metaheuristic-Optimized Least Squares Support Vector Regression
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Anh-Duc Pham; Nhat-Duc Hoang; Quang-Trung Nguyen
Nơi đăng: ASCE Journal of Computing in Civil Engineering (SCI); Số: 30(3), 06015002;Từ->đến trang: 01-04;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
This research establishes a novel model for predicting high-performance concrete (HPC) compressive strength, which hybridizes the firefly algorithm (FA) and the least squares support vector regression (LS-SVR). The LS-SVR is utilized to discover the functional relationship between the compressive strength and HPC components. To achieve the most desirable prediction model that features both modeling accuracy and generalization capability, the FA is employed to optimize the LS-SVR. To construct and verify the proposed model, this study has collected a database consisting of 239 HPC strength tests from an infrastructure development project in central Vietnam. Experimental results have demonstrated that the new model is a promising alternative to predict HPC strength.
ABSTRACT
This research establishes a novel model for predicting high-performance concrete (HPC) compressive strength, which hybridizes the firefly algorithm (FA) and the least squares support vector regression (LS-SVR). The LS-SVR is utilized to discover the functional relationship between the compressive strength and HPC components. To achieve the most desirable prediction model that features both modeling accuracy and generalization capability, the FA is employed to optimize the LS-SVR. To construct and verify the proposed model, this study has collected a database consisting of 239 HPC strength tests from an infrastructure development project in central Vietnam. Experimental results have demonstrated that the new model is a promising alternative to predict HPC strength.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn