Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 96,069,672

[1] Giải A - Hoạt động Khoa học Công nghệ xuất sắc - Năm học 2014-2015. Số: 434/QĐ-ĐHBK. Năm: 2015.
[2] Chiến sĩ thi đua cơ sở 2014-2015. Số: 4363/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2015.
[3] Hoạt động Khoa học Công nghệ giai đoạn 2011-2016 (Cá nhân xuất sắc tiêu biểu). Số: 1485/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2016.
[4] Giải B - Hoạt động Khoa học Công nghệ xuất sắc - Năm học 2015-2016. Số: 412/QĐ-ĐHBK. Năm: 2016.
[5] Chiến sĩ thi đua cơ sở 2015-2016. Số: QĐ 5079/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2016.
[6] Chiến sĩ thi đua cơ sở 2016-2017. Số: 2726/QĐ-DHDN. Năm: 2017.
[7] Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về hoạt động KHCN Tp Đà Nẵng 2017. Số: 6273/QĐ-UBND. Năm: 2017.
[8] Chiến sĩ Thi đua Cấp Bộ 2017. Số: 4394/QĐ-BGDĐT. Năm: 2017.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn