Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,686,260

 Nghiên cứu khởi nghiệp của sinh viên kỹ thuật ở trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ho Thi Kieu Oanh; Hoang Nguyen Dieu Trang; Pham Anh Duc
marriage affairs open i want an affair
Nơi đăng: The University of Da Nang, Journal of Science and Technology; Số: 6(91);Từ->đến trang: 38-41;Năm: 2015
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Với sự phát triển nền kinh tế thế giới, sinh viên nên được trang bị về tự khởi nghiệp để phát triển lâu dài khả năng kỹ thuật và đam mê sáng tạo. Tuy nhiên, Tự khởi nghiệp còn mới mẻ với sinh viên Trường Đại học bách khoa Đà Nẵng (DUT) khi mỗi năm có khoảng 5% sinh viên tốt nghiệp trở thành doanh nhân bằng bản năng. Từ thực trạng đó, nghiên cứu có mục tiêu xác định sự cần thiết giảng dạy tự khởi nghiệp trong DUT và là căn cứ để đề xuất một chương trình giảng dạy hợp lý. Các phiếu điều tra câu hỏi về kiến thức và sự quan tâm về tự khởi nghiệp được thực hiện với sinh viên năm 4, 5 và được thu thập, phân tích bằng công cụ SPSS để nhận định mối quan hệ giữa sinh viên và tự khởi nghiệp. Kết quả của điều tra là bằng chứng thực tế ủng hộ sự giảng dạy tự khởi nghiệp. Hơn thế nữa, tính ứng dụng là thiết kế chương trình giảng dạy tự khởi nghiệp cho sinh viên kỹ thuật.
ABSTRACT
In the global economy, engineering students should be equipped with entrepreneurship, which helps to lengthen the life of their technical ability and desires to innovate. However, entrepreneurship is generally quite strange to students in Danang University of Science and Technology (DUT) even though annually about 5% of graduate students become entrepreneurs through their natural entrepreneurial skills. From this situation, the study aims to discover the necessity of entrepreneurship in DUT engineering students. This necessity will be the rationale for the further step of recommending a proper curriculum for entrepreneurship education. The questionnaire survey investigates the entrepreneurship of the 4th-5th DUT students in two basic aspects: their awareness and their attention. Data from this survey was collected, and then analyzed by SPSS to exploit the relationship between students and entrepreneurship. The analytical results illustrate that engineering students are mostly attracted by entrepreneurship. Moreover, there are also differences between male and female engineering students in their attention to entrepreneurship. This result serves as reliable practical evidence to support the entrepreneurship education for engineering students. Furthermore, the implementation of this study is to design the curriculum of entrepreneurship courses to create and nurture the entrepreneurial behaviour and environment for engineering students.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn