Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,686,123

 Closure to “Shear Strength Prediction in Reinforced Concrete Deep Beams Using Nature-Inspired Metaheuristic Support Vector Regression”
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Jui-Sheng Chou, Ngoc-Tri Ngo, and Anh-Duc Pham
Nơi đăng: ASCE Journal of Computing in Civil Engineering (SCI); Số: Volume 30, Issue 1 (January 2016), 07015002;Từ->đến trang: 01-02;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn