Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,686,792

 Nghiên cứu ứng dụng thuật toán tiến hóa vi phân đa mục tiêu trong tối ưu tiến độ và chi phí cho dự án
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Đức Học, Nguyễn Quang Trung, Phạm Anh Đức, Mai Anh Đức
Nơi đăng: The University of Da Nang, Journal of Science and Technology; Số: 1 (98);Từ->đến trang: 98-103;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bên cạnh tiêu chí chất lượng, thời gian và chi phí là hai yếu tố tiến quyết trong việc xác định sự thành công của một dự án xây dựng. Tuy nhiên, hầu hết các dự án xây dựng gắn liền với nguồn vốn đầu tư hay chi phí bị giới hạn. Thực tế cho thấy rằng, rút ngắn thời gian thực hiện dự án với chi phí xác định ban đầu sẽ mang lại hiệu quả cao. Vì vậy, tối ưu hóa tiến độ và chi phí đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với thành công của một dự án xây dựng. Bài báo này đề xuất mô hình tối ưu hóa dựa trên thuật toán tiến hóa vi phân để giải quyết bài toán tối ưu thời gian và chi phí. Mô hình đề xuất được kiểm chứng thông qua một dự án nhà dân dụng. Kết quả tính toán là các giải pháp tối ưu giúp các nhà quản lý có các giải pháp phù hợp. Bên cạnh đó, kết quả tính toán thể hiện được hiệu quả của thuật toán di truyền khi so sánh với các giải thuật khác NSGA-II và MOPSO.
ABSTRACT
According with quality criteria, time and cost are two crucial factors playing an important role in the success of a construction project. However, a number of current construction projects associate with the limitation on budget or financial source. In construction industry, reducing the implementing time of project without the increase of budget will be considerably beneficial for the owners. Therefore, trade-off optimization among time and cost is essential for the improvement of benefit of construction projects. This study presents a novel optimization model named as Multiple Objective Differential Evolution (MODE) to deal with the time-cost trade-off problems. A numerical case study of an apartment project is used to illustrate the application of MODE. The research result shows that non-dominated solutions generated by MODE assist project managers in choosing appropriate plans. In addition, the sufficiency of proposed optimization algorithm, MODE, is verified by comparing solutions with other commonly-used optimization algorithm consisting Non-dominated Sorting Genetic Algorithm (NSGA-II), Multiple Objective Particle Swarm Optimization (MOPSO).
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn