Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,685,897

 Nghiên cứu ứng dụng của phương pháp ra quyết định đa tiêu chí trong quản lý xây dựng dựa trên ngôn ngữ lập trình Visual Basic
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Phạm Anh Đức*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 6(115).2017;Từ->đến trang: 62;Năm: 2017
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Việc ra quyết định theo đa tiêu chí là một lĩnh vực nghiên cứu đầy hấp dẫn với phạm vi ứng dụng rộng rãi trong thực tế cuộc sống. Tuy nhiên, lâu nay việc đưa ra quyết định còn dựa trên đánh giá cảm tính chủ quan, chưa có sự cân bằng giữa các yếu tố lợi ích và chi phí. Bài nghiên cứu trình bày một công cụ hỗ trợ ra quyết định dựa trên quá trình phân tích thứ bậc (Analytical Hierarchy Process - AHP), một phương pháp ra quyết định tiềm năng được sử dụng trong quản lý dự án. Công cụ này được xây dựng dựa trên Visual Basic nhúng trong Excel. Công cụ sẽ hỗ trợ người ra quyết định cân bằng các tiêu chí để đưa ra sự lựa chọn tối ưu nhất trên cơ sở định tính và định lượng, giúp tiết kiệm thời gian và hạn chế những sai sót trong quá trình ra quyết định trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong lĩnh vực Quản lý xây dựng. Đây sẽ là một sự thúc đẩy các chuyên gia quản lý dự án ứng dụng AHP phổ biến hơn nữa.
ABSTRACT
Making decision under multiple criteria is a fertile research area with lots of scope for real-life applications. However, the decision-making process is limited on subjective assessments and it has not been balanced between costs and benefits. This study presents a supporting tool for the decision-making process based on the Analytic Hierarchy Process (AHP)in construction management. This tool is built in Visual Basic for Applications (VBA) language and run in Microsoft Excel spreadsheet software. It will provide a convenient, reliable and faster way for the user to make a decision and get the final result of the decision by showing the best alternative based on the most important criteria. This tool is time-saving and reduces errors in decision-making process in many fields, especially in construction management.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn