Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,685,471

 The Development of a Decision Support Model for Eco-Friendly Material Selection in Vietnam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phạm Anh Đức, Nguyễn Quang Trung*, Lương Đức Long, Trương Quỳnh Châu
Nơi đăng: Journal of Sustainability; Số: Vol 12 (7) April 2020;Từ->đến trang: 01-19;Năm: 2020
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
In recent years, the awareness of sustainable construction has increasingly risen in countries around the world, with the main goal being to avoid depleting energy resources and raw materials and to greatly reduce carbon emissions. Therefore, the selection of eco-friendly building materials becomes a difficult task and choosing the best construction strategy is a complicated process. Most of the studies of the building material selection often focus on optimizing material-related green building scores with budget constraints based on the environmental impacts of those materials. However, these studies do not pay attention to the impact of sustainable materials on two important aspects of a project: The initial investment cost and the total labor-working days. Hence, this study developed a model that optimizes a material mix for buildings considering the building budget, total labor-working days, and material-related green building scores. A case study in Vietnam was conducted to illustrate the effectiveness of the proposed model. This proposed model provides a guidance for decision-makers in selecting approximate materials for buildings toward sustainability.
ABSTRACT
In recent years, the awareness of sustainable construction has increasingly risen in countries around the world, with the main goal being to avoid depleting energy resources and raw materials and to greatly reduce carbon emissions. Therefore, the selection of eco-friendly building materials becomes a difficult task and choosing the best construction strategy is a complicated process. Most of the studies of the building material selection often focus on optimizing material-related green building scores with budget constraints based on the environmental impacts of those materials. However, these studies do not pay attention to the impact of sustainable materials on two important aspects of a project: The initial investment cost and the total labor-working days. Hence, this study developed a model that optimizes a material mix for buildings considering the building budget, total labor-working days, and material-related green building scores. A case study in Vietnam was conducted to illustrate the effectiveness of the proposed model. This proposed model provides a guidance for decision-makers in selecting approximate materials for buildings toward sustainability.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn